Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств


Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Асоцiацiя "УкрСВIФТ" 04053, м. Київ вул. Обсерваторна, 21-А
Опис

Головними цілями Асоцiацiї є: - Iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та комунiкацiй - Формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем на Українi - Представлення iнтересiв українських фiнансових органiзацiй, що є членами та користувачами СВIФТ в органах державної влади та законодавчих органах - Координацiя фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань, пов'язаних з роботою у СВIФТ - Спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ -  Прийняття участi у розробцi нових фiнансових стандартiв - Iнформування фiнансових  органiзацiй - членiв СВIФТ щодо рiшень державних органiв, якi стосуються передачi фiнансової iнформацiї - Органiзацiя навчання та проведення обмiну досвiдом роботи у СВIФТ - Органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи нацiональних груп членiв та користувачiв СВIФТ на Українi - Органiзацiя процедур ввозу-вивозу, замiни та консультацiї  щодо необхiдного обладнання. ПАТ "ПФБ" є членом Асоцiацiї "УкрСВIФТ" з 30.03.2006р. ПАТ "ПФБ" не є афiлiйованою структурою Асоцiацiї "УкрСВIФТ".

Асоціація "Український кредитно-банківський союз

01021 м. Київ, вул. Кловський узвiз, 9/2

Опис

Асоціація "Український кредитно-банківський союз"є саморегулівною організацією, членами якої є банківські установи та кредитні спілки. ПАТ "ПФБ" є членом цієї асоціації з 2002 року. Асоціацію “Український Кредитно-Банківський Союз” (далі по тексту – Кредитно-Банківський Союз) створено з метою сприяння стабільному розвитку і діяльності банківської системи України, захисту прав та законних інтересів членів Кредитно-Банківського Союзу, надання їм всебічної допомоги, забезпечення координації їх зусиль для вирішення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою, взаємодія з органами державної влади й управління.

АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI" 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Опис

Саморегулiвна органiзацiя, членство в якій необхідне для здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами. ПАТ "ПФБ" є членом цієї Асоціації з 10 липня 2009 року (Свідоцтво № 714).

Асоціація "Українські Фондові Торговці" створена 12.03.2009 р. шляхом консолiдацiї трьох СРО (СРО "Регiональний Фондовий Союз", СРО ВАТ "Київська Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова Бiржа").

Основними завданнями Асоцiацiї є:

-   забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку;

-   захист прав та законних iнтересiв членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв;

-   посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї;

-   сприяння у створенні належної законодавчої бази для розвитку фінансового ринку України;

- сприяння розвитку добросовісної конкуренції між професійними учасниками фондового ринку. Асоцiацiя здiйснює активний захист iнтересiв учасникiв шляхом нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади.

Асоціація співпрацює з акредитованим центром сертифікації ключів "Комунікаційний фондовий центр", який видає посилені сертифікати ключів електронного цифрового підпису для здійснення електронного документообігу (далі - ЕДО), та займає активну позицію щодо створення єдиного інформаційного простору ЕДО в Україні.

АСОЦІАЦІЯ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО"

01133 м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)

Опис

АСОЦІАЦІЯ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" є об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів. ПАТ "ПФБ" є членом АСОЦІАЦІЇ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" з 03 лютого 2006 року (номер запису 442).

Основними завданнями Асоціаціїє:

-   захист інтересів та розвиток всієї індустрії торгівлі цінними паперами;

-   сприяння створенню і вдосконаленню законодавчого і регуляторного середовища для фондового ринку України;

-   забезпечення інформування членів Асоціації про законодавство, яке регулює їх професійну діяльність, а також про зміни до нього;

-   забезпечення захисту прав і законних інтересів членів Асоціації.

Міжнародна платіжна система Visa Іnternational 900 Metro Centre Boulevard, Foster City, State of California, United States of America 94404
Опис

Банк є асоційованим членом Міжнародної платіжної системи „Visa Іnternational” з 07.12.2004р., емітентом та еквайром (здійснює випуск та обслуговування платіжних карток, виконує розрахунки за здійснені операції із застосуванням виданих ним платіжних карток, виконує розрахунки з підприємствами торгівлі (послуг) за операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток та здійснює операції з видачі готівкових коштів держателям платіжних карток клієнтам інших банківських установ).

ПАТ «Національний депозитарій України» 01001, м.Київ, вул. Грінченка, 3
Опис

Нацiональний депозитарiй України створений для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. З 2009 року ПАТ "ПФБ" є учасником ВАТ "Нацiональний депозитарiй України". Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв, клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв, ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тощо.

Приватне акціонерне товариство "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа"

04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1

Опис

ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" є фондовою бiржею. Банк є членом ПрАТ "УМВБ" з 1998 року. Членство в ПрАТ "УМВБ" дає можливiсть ПАТ "ПФБ" брати участь в торгах на бiржi, тобто бути учасником органiзацiйно оформленого фондового ринку.

На сьогодні, ПрАТ "УМВБ" є що не єдиною біржею на Україні, яка завжди займала і займає активну позицію щодо розвитку та просунення ринків нових фінансових інструментів, для чого активно співпрацює як із законодавчими і регулятивними органами, так і безпосередньо з учасниками фінансового та товарного ринків.

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Опис У 2009 роцi вiдбулося об'єднання ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз" i ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (ПрАТ "ВДЦП"). Правонаступником всiх прав та зобов'язань ВАТ "МФС" став ПрАТ "ВДЦП". ПАТ "ПФБ" з 2004 року є учасником ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз". Депозитарна дiяльнiсть є виключним видом дiяльностi депозитарiю ПрАТ "ВДЦП". ПрАТ "ВДЦП" обслуговує операцiї емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв, здiйснює зберiгання цiнних паперiв у документарнiй та бездокументарнiй формах; обслуговує обiг цiнних паперiв у бездокументарнiй формi; проводить операцiї знерухомлення цiнних паперiв i подальше обслуговування угод з ними; здiйснює функцiї номiнального утримувача в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, депонованих у  депозитарiї; надає iнформацiйно-консультативнi послуги з питань депозитарної дiяльностi тощо.
ПрАТ „ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, 6 поверх
Опис

ПрАТ "„ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”" є фондовою бiржею. Банк є членом ПрАТ "„ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”" з 2006 року. Членство в ПрАТ "„ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”" дає можливiсть ПАТ "ПФБ" брати участь в торгах на бiржi, тобто бути учасником органiзацiйно оформленого фондового ринку .

.
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв

01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, приміщення 61

Опис Саморегулівна організація, членство в якій необхідне для здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. ПАТ "ПФБ" є членом цієї Асоціації з 22 вересня 2004 року. Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) – професійне об’єднання на фондовому ринку України. Асоціація, заснована 1996 року, представляє інтереси всіх вітчизняних депозитарних установ та торговців цінними паперами. ПАРД надає інформаційну та правову підтримку зберігачам та реєстраторам цінним паперам.
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б
Опис Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб створений на виконання Указу Президента України вiд 10.09.1998р. №996/98 та є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Основною цiллю дiяльностi Фонду є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв, фiлiй iноземних банкiв. Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду в грошовiй одиницi України з дня призначення лiквiдатора учасника (тимчасового учасника) Фонду. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 02.09.1999р.