Інформація про стан корпоративного управління

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

3

2

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

До порядку денного останніх Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПФБ" також було включено

питання щодо:

3.□Затвердження звіту Правління про фінансову-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2011 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2012 році.

Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)             ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

 

 

Кількість членів наглядової ради

3

 

 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

 

 

Кількість представників держави

0

 

 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

 

 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

3

 

 

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

2

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх

50

трьох років?

 

 

 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

 

Так

Ні

 

 

 

 

Стратегічного планування

 

X

 

 

 

 

Аудиторський

 

 

X

 

 

 

 

З питань призначень і винагород

 

X

 

 

 

 

Інвестиційний

 

 

X

 

 

 

 

Інше (запишіть)

д/н

 

 

 

 

Інше (запишіть)

д/н

 

 

 

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з

ні

акціонерами? (так/ні)

 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

 

 

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів

X

 

акціонерного товариства

 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради

 

X

ознайомили з його правами та обов'язками

 

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із

 

X

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано

 

X

нового члена

 

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

 

так

 

 

 

 

 

 

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

 

2

 

 

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх

0

трьох років?

 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних

 

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

 

 

Засідання

 

 

правління

 

 

 

Члени правління (директор)

 

ні

 

 

 

Загальний відділ

 

ні

 

 

 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

 

ні

 

 

 

Юридичний відділ (юрист)

 

так

 

 

 

Секретар правління

 

так

 

 

 

Секретар загальних зборів

 

ні

 

 

 

Секретар наглядової ради

 

ні

 

 

 

Корпоративний секретар

 

ні

 

 

 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з

 

ні

акціонерами

 

 

 

 

 

д/н

 

ні

 

 

 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні

Наглядова

Виконавчий

Не належить

 

збори

рада

орган

до

 

акціонерів

 

 

компетенції

 

 

 

 

жодного

 

 

 

 

органу

 

 

 

 

 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

 

 

 

 

 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

 

 

 

 

 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи

так

ні

ні

ні

бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрання та відкликання голови правління

ні

так

ні

ні

 

 

 

 

 

Обрання та відкликання членів правління

ні

так

ні

ні

 

 

 

 

 

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

 

 

 

 

 

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

 

 

 

 

 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

 

 

 

 

 

Визначення розміру винагороди для голови та членів

ні

так

ні

ні

правління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення розміру винагороди для голови та членів

так

ні

ні

ні

наглядової ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття рішення про притягнення до майнової

ні

так

ні

ні

відповідальності членів правління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

 

 

 

 

 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення

так

ні

ні

ні

власних акцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

 

 

 

 

 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

 

 

 

 

 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого

так

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

 

 

 

 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт

ні

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею

 

осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

 

Так

Ні

 

 

 

 

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

 

 

 

 

Положення про наглядову раду

X

 

 

 

 

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

 

 

 

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

 

 

 

 

Положення про ревізійну комісію

X

 

 

 

 

 

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

 

 

 

 

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

 

 

 

 

Інше (запишіть)

д/н

 

 

 

 

 

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація

Публікується у пресі,

Документи

Копії

Інформація

 

розповсюджується

оприлюднюється в

надаються для

документів

розміщується

 

на загальних

загальнодоступній

ознайомлення

надаються

на власній

 

зборах

інформаційній базі

безпосередньо

на запит

інтернет-

 

 

даних ДКЦПФР про

в

акціонера

сторінці

 

 

ринок цінних паперів

 

 

акціонерному

 

акціонерного

 

 

 

товаристві

 

товариства

Фінансова звітність,

так

так

так

так

так

результати діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про акціонерів, які

так

так

так

так

так

володіють 10 відсотків та

 

 

 

 

 

більше статутного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про склад органів

так

так

так

так

так

управління товариства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

 

 

 

 

 

 

Протоколи загальних зборів

ні

ні

так

так

ні

акціонерів після їх проведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір винагороди посадових

ні

ні

ні

так

ні

осіб акціонерного товариства

 

 

 

 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

 

так

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

 

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

 

 

 

 

Менше ніж раз на рік

 

X

 

 

 

 

Раз на рік

X

 

 

 

 

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

 

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

 

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

 

 

 

 

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

 

Так

Ні

 

 

 

 

Не задовольняв професійний рівень

 

X

 

 

 

 

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

 

 

 

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

 

 

 

 

Інше (запишіть)

У звітньому році ПАТ "ПФБ" не змінювало аудитора

 

 

 

 

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

 

Так

Ні

 

 

 

 

Ревізійна комісія

 

 

X

 

 

 

 

Наглядова рада

 

 

X

 

 

 

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

 

 

 

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

 

 

 

 

Перевірки не проводились

 

X

 

 

 

 

Інше (запишіть)

д/н

 

 

 

 

 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

 

Так

Ні

 

 

 

 

З власнї ініціативи

 

X

 

 

 

 

 

За дорученням загальних зборів

 

X

 

 

 

 

За дорученням наглядової ради

 

X

 

 

 

 

За зверненням виконавчого органу

 

X

 

 

 

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

 

 

 

 

Інше (запишіть)

д/н

 

 

 

 

 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги

ні

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 

 

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

 

Випуск акцій

 

X

 

 

 

 

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

 

 

 

 

 

Випуск облігацій

 

X

 

 

 

 

 

Кредити банків

X

 

 

 

 

 

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

 

 

 

 

 

Інше (запишіть)

 

 

 

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

 

 

 

 

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

 

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

 

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

 

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

 

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

 

 

Не визначились

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж

 

не визначились

 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у

 

ні

 

депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

 

 

 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Не задовольняв професійний рівень особи

ні

Не задовольняли умови договору з особою

ні

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

ні

суду

 

ні

 

 

 

Інше (запишіть)

д/н

 

 

 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного

 

ні

управління? (так/ні)

 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління

 

01.01.1900

вкажіть дату його прийняття:

 

яким органом

 

 

управління прийнятий:

 

 

 

 

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу

ні

корпоративного управління? (так/ні)

 

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

д/н

 

2012 р.