Річна фінансова звітність

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Річна фінансова звітність

 

Баланс на 31.12.2012 року

 

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

АКТИВИ

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

20154

20305

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному

банку України

 

686

313

Торгові цінні папери

7

23278

37713

Інші фінансові активи, що обліковуються за

справедливою вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

4368

20393

Кредити та заборгованість клієнтів

10

147530

131016

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

2

2

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні (2)

компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на

прибуток

 

139

52

Відстрочений податковий актив

 

58

0

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

12302

13815

Інші фінансові активи

17

155

210

Інші активи

18

526

1761

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи

групи вибуття

19

937

0

Усього активів

 

210135

225580

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Кошти банків

20

4796

0

Кошти клієнтів

21

74832

98143

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

 

315

0

Відстрочені податкові зобов’язання

 

0

48

Резерви за зобов’язаннями

24

0

200

Інші фінансові зобов'язання

25

369

455

Інші зобов'язання

26

803

852

Субординований борг

27

0

0

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

Усього зобов'язань

 

81115

99698

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Статутний капітал

28

106000

106000

Емісійні різниці

28

609

609

Незареєстровані внески до статутного капіталу

 

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

8528

5494

Резервні та інші фонди банку

 

13883

13779

Резерви переоцінки

29

0

0

Неконтрольована частка (3)

 

0

0

Усього власного капіталу

 

129020

125882


1

2

3

4

Усього зобов'язань та власного капіталу

 

210135

225580

Примітки: Фінансова звітність ПАТ "ПФБ" складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( МСФЗ).

Затверджено до випуску та підписано 19.04.2013 року

Рубан А.В. (0536)79-28-55

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Васильченко О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Івасенко Н.І.

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

Процентні доходи

31

32816

26936

Процентні витрати

31

(6852)

(6504)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

 

25964

20432

Комісійні доходи

32

3515

5061

Комісійні витрати

32

(891)

(524)

Результат від операцій з цінними паперами в торговому

 

(13)

688

портфелі банку

 

 

 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

43

0

0

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

 

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

 

388

114

Результат від переоцінки іноземної валюти

 

193

109

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або  нижчою, ніж ринкова

9, 10

(80)

(30)

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

9, 10

(6599)

(2446)

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

43

(111)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

200

(100)

Інші операційні доходи

33

522

767

Адміністративні та інші операційні витрати

34

(19630)

(20962)

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 

3612

2998

Витрати на податок на прибуток

35

(474)

(1055)

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

 

0

0

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

19

0

0

Прибуток/(збиток) за рік

 

3138

1943

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

 

 

 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

0

0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

 

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

 

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності

 

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

 

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

29

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік

 

0

0

Усього сукупного доходу за рік

 

0

0


Прибуток (збиток), що належить:

 

 

 

власникам банку

 

0

0

неконтрольованій частці

 

0

0

Усього сукупного доходу, що належить:

 

 

 

власникам банку

 

0

0

неконтрольованій частці

 

0

0

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

36

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

0

0

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

36

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

0

0

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:

36

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

 

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

 

0

0

 

Примітки: Банком впродовж 2012 року виконувались вимоги Нацонального банку України щодо формування в повному обсязі резервів та дотримання всіх економічних нормативів, у тому числі нормативів капіталу, ризику та ліквідності. Дані Звіту про фінансові результати банку заповнені відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності (МСФЗ).Стаття "Прибуток/збиток за рік" (попередній період) становила 2 086 тис. грн., після застосування трансформації згідно МСФЗ стаття "Прибуток/збиток за рік" (попередній період) становить 1 943 тис. грн. Стаття "Прибуток/збиток за рік" (попередній період) становить 3 138 тис. грн.

 

Затверджено до випуску та підписано 19.04.2013 року Рубан А.В. (0536) 79-28-55

 

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник                                                              Васильченко О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                             Івасенко Н.І.

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про про рух грошових коштів за прямим методом

за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Процентні доходи, що отримані

 

33065

26404

Процентні витрати, що сплачені

 

(6593)

(6406)

Комісійні доходи, що отримані

 

3515

5037

Комісійні витрати, що сплачені

 

(891)

(524)

Результат операцій з торговими цінними паперами

 

(13)

688

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

 

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

 

580

222

Інші отримані операційні доходи

 

522

767

Виплати на утримання персоналу, сплачені

 

(9496)

(8622)

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

 

(16294)

(14461)

Податок на прибуток, сплачений

 

(590)

(415)

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної

 

3805

2690

діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях

 

 

 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України

 

373

579

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

 

15266

11205

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

 

13721

430

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів

 

(14722)

(58522)

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

 

55

(85)

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

 

300

806

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

 

4796

(5971)

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

 

(23570)

15522

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

 

614

294

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності

 

638

(33054)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку

9, 17

(503)

(1017)

на продаж

 

 

 

 

 

 

 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

 

 

 

 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі

10

0

0

банку до погашення

 

 

 

 

 

 

 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих

44

0

0

грошових коштів

 

 

 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом

17

0

0

сплачених грошових коштів

 

 

 

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

Придбання основних засобів

14

400

(99)

Надходження від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

Придбання нематеріальних активів

14

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

 

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності

 

(103)

(1116)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Емісія простих акцій

26

0

36000

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
фінансової діяльності

 

0

36000

Вплив змін офіційного курсу Національного банкуУкраїни на грошові кошти та їх еквіваленти

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

 

535

1831

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

 

20305

18474

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

20840

20305

 

Примітки: При розрахунку руху грошових коштів за 2012 рік ПАТ "ПФБ" використовував прямий метод. Затверджено до випуску та підписано 19.04.2013 року Рубан А.В. (0536)79-28-55

 

(прізвище виконавця, номер телефону)

 

Керівник                                                              Васильченко О.В.

 

(підпис, ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер                                             Івасенко Н.І.

 

(підпис, ініціали, прізвище)

 

 

Звіт про про рух грошових коштів за непрямим методом

за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування статті

Приміт-

Звітний період

Попередній період

 

ки

 

 

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 

0

0

Коригування:

 

 

 

Знос та амортизація

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів

 

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

 

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

 

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

 

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

 

0

0

(Нараховані доходи)

 

0

0

Нараховані витрати

 

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

 

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності

 

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

 

0

0

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та

 

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

 

0

0

 

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у

 

0

0

Національному банку України

 

 

 

 

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

 

0

0

 

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,

 

0

0

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням

 

 

 

результату переоцінки у фінансових результатах

 

 

 

 

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

 

0

0

 

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості

 

0

0

клієнтів

 

 

 

 

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

 

0

0

 

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

 

0

0

 

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

 

0

0

 

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

 

0

0

 

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що

 

0

0

емітовані банком

 

 

 

 

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

 

0

0

 

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

 

0

0

 

 

 

 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від

 

0

0

операційної діяльності до сплати податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток, що сплачений

 

0

0

 

 

 

 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від

 

0

0

операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

 

 

 

 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку

9, 17

0

0

на продаж

 

 

 

 

 

 

 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

 

 

 

 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі

10

0

0

банку до погашення

 

 

 

1

2

 

3

4

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих

44

 

0

0

грошових коштів

 

 

 

 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом

17

 

0

0

сплачених грошових коштів

 

 

 

 

Придбання асоційованих компаній

11

 

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

11, 17

 

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

12

 

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

 

0

0

Придбання основних засобів

14

 

0

0

Надходження від реалізації основних засобів

14, 17

 

0

0

Придбання нематеріальних активів

14

 

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

14, 17

 

0

0

Дивіденди, що отримані

 

 

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
інвестиційної діяльності

 

 

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

 

Емісія простих акцій

26

 

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

 

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

26, 27

 

0

0

Викуп власних акцій

26

 

0

0

Продаж власних акцій

26

 

0

0

Отримання субординованого боргу

25

 

0

0

Погашення субординованого боргу

25

 

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

 

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

 

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

 

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17

 

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

 

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26, 27

 

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) відінвестиційної діяльності

 

 

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові

 

 

0

0

кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх

 

 

0

0

еквівалентів

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

 

 

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

 

0

0

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

за 2012 рік (тис. грн.)

 

 

 

Найменування статті

 

При- міт- ки

Належить власникам банку

 

 

Неконтрольо вана частка

 

 

Усього власного капіталу

статутний

капітал

емісійні

різниці

резервні,

інші фонди та резерви переоцінки

нерозподі-

лений прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)

 

80979

609

13651

(7300)

87939

0

87939

Вплив змін облікової політики, виправлення

помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення

5

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок

попереднього періоду

 

80979

609

13651

(7300)

87939

0

87939

Усього сукупного доходу

29

0

0

0

1943

1943

0

1943

Емісія акцій:

28

 

 

 

 

 

 

 

номінальна вартість

 

36000

0

0

0

36000

0

36000

емісійний дохід

 

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

 

купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець попереднього періоду

 

116979

609

13779

(5485)

125882

0

125882

Усього сукупного доходу

29

0

0

0

3138

3138

0

3138

Емісія акцій:

28

 

 

 

 

 

 

 

номінальна вартість

 

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

 

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

 

купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Об'єднання компаній

 

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець звітного періоду

 

116979

609

13883

(2451)

129020

0

129020

Примітки: Протягом 2012 року Банком стабільно дотримувались нормативи капіталу, встановлені Національним банком України. Затверджено до випуску та підписано

19.04.2013 року

Рубан А.В. (0536)79-28-55

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Васильченко О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Івасенко Н.І.

(підпис, ініціали, прізвище)