Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 92 особи, середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 7 осіб, середня
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 8 осіб,
фонд оплати праці звітного року становить 6 994 тис. грн. Відносно попереднього року розмір
фонду оплати праці збільшився на 697 тис. грн. у зв’язку із виплатою премії працюючим
працівникам банку за підсумком 2012 року.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента. ПАТ “ПФБ” на протязi звiтного перiоду сприяв та надавав
можливість працівникам банку пiдвищувати свою квалiфiкацiю. Спiвробiтники банку брали
участь у тематичних семiнарах та проходили навчання у Нацiональному центрi пiдготовки
банкiвських працiвникiв України за спецiальними програмами навчання. Крiм того, фахiвцi ПАТ
“ПФБ” регулярно та своєчасно проходять сертифiкацiю, необхiдну для здiйснення певних видiв
дiяльностi, в тому числi для здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, проведення
фiнансового монiторингу операцiй банку тощо.