Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

Посада Голова Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Максак Олег Іванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Повноваження Голови Спостережної Ради визначені Статутом та Положенням про Спостережну Раду ПАТ "ПФБ". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Згоди на оприлюднення інформації про розмір матеріальної винагороди від посадової особи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Прок", представник Рахманова Надія Іонівна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис

6.1.1.       Повноваження та обов'язки Члена Спостережної Ради визначаються Статутом та Положеням про Спостережну Раду ПАТ "ПФБ". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Згоди на оприлюднення інформації про розмір матеріальної винагороди від посадової особи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Прок", представник Великанов Олег Вікторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис

6.1.1.       Повноваження та обов'язки Члена Спостережної Ради визначаються Статутом та Положеням про Спостережну Раду ПАТ "ПФБ". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Згоди на оприлюднення інформації про розмір матеріальної винагороди від посадової особи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "ВАТО", представник Облапенко Маргарита Олексіївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Повноваження Члена Ревізійної комісії визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ"ПФБ". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Згоди на оприлюднення інформації про розмір матеріальної винагороди від посадової особи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "ВАТО", представник Бордюг Лариса Михайлівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Повноваження Члена Ревізійної комісії визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ"ПФБ". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Згоди на оприлюднення інформації про розмір матеріальної винагороди від посадової особи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Березенський Iгор Антонович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 266167 11.06.1997 Шепетiвським МРВ УМВС України в Хмельницькiй областi
Рік народження** 1969
Освіта** Вища, Київський державний економiчний унiверситет
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АК "ПФБ", керуючий Кременчуцькою фiлiєю АК "ПФБ"
Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом ПАТ "ПФБ" та Положенням про Правлiння ПАТ "ПФБ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Член Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильченко Олександр Валерiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КН 283265 26.11.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Рік народження** 1965
Освіта** Вища, Харкiвський юридичний iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП ТОВ "Фiрма "Юрбiзнесконсалтинг", юрисконсульт
Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "ПФБ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Член Правлiння, Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iвасенко Наталiя Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КН 540756 13.02.1998 Автозаводський РВ КМУ УМВС у Полтавськiй обл.
Рік народження** 1963
Освіта** Вища, Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Кременчуцька фiлiя АК "ПФБ , Головний бухгалтер
Опис Повноваження та обов'язки визначенi Положенням про Правлiння ПАТ "ПФБ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Член Правлiння, Вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Золотаренко Оксана Вiкторiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КН 786157 25.11.1998 Автозаводським РВ КМУ УМВС України у Полтавськiй обл.
Рік народження** 1976
Освіта** Вища, Кременчуцький державний полiтехнiчний iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Кременчуцька фiлiя АК "ПФБ", Начальник вiддiлу iнвестицiй та цiнних паперiв
Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "ПФБ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.