Інформація про загальні збори акціонерів

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2012
Кворум зборів** 99,1156
Опис Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
2.Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
3.Затвердження звіту Правління про фінансову-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2011 році
та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2012 році.
4.Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2011 рік.
6.Затвердження звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної
фінансової звітності ПАТ "ПФБ" за 2011 рік.
7.Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2011 рік.
8.Розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010 - 2011 роки, у
тому числі визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу
ПАТ "ПФБ".
9.Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ „ПФБ” шляхом підвищення номінальної вартості
акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ "ПФБ"частини прибутку.
10.Випуск акцій ПАТ "ПФБ" нової номінальної вартості.
11.Внесення змін до Статуту ПАТ "ПФБ", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу
шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ "ПФБ". Затвердження Статуту ПАТ "ПФБ"
у новій редакції.
12.Затвердження умов роботи Голови та членів Правління в ПАТ "ПФБ".
13.Затвердження внутрішніх положень ПАТ "ПФБ".
14.Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "ПФБ".
15.Скасування внутрішніх положень ПАТ "ПФБ".
16.Затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ "ПФБ".

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.