Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби

(тис.грн.)

Орендовані основні засоби

(тис.грн.)

Основні засоби, всього

(тис.грн.)

на початок

періоду

на кінець

періоду

на початок

періоду

на кінець

періоду

на початок

періоду

на кінець

періоду

1.Виробничого призначення:

13736

12210

1283

1609

15019

13819

будівлі та споруди

12576

11200

1236

1236

13812

12436

машини та обладнання

551

505

0

0

551

505

транспортні засоби

0

0

45

364

45

364

інші

609

505

2

9

611

514

2.Невиробничого призначення:

59

44

0

0

59

44

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

59

44

0

0

59

44

Усього

13795

12254

1283

1609

15078

13863

Опис: Нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів виконується щомісячно за

прямолінійним методом, виходячи з наступних термінів корисного використання: Основні засоби:

- Підгрупа 2.1. Багаторічні насадження 10 років;

- Підгрупа 3.1. Власні будинки, споруди та передавальні пристрої 10 років;

- Підгрупа 4.1. Електронно-обчислювальні машини, інші машини для обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування та друку інформації, інформаційні системи 4 роки;

- Підгрупа 4.2. Офісне обладніння, касова техніка та оргтехніка 4 роки;

- Підгрупа 5.1. Автомобілі 5 років;

- Підгрупа 6.1. Побутові електронні, електромеханічні прилади та інструменти, телефони ( в т.ч. стільникові ), 4 роки;

- Підгрупа 6.2. Меблі 10 років;

- Підгрупа 6.3. Сейфи та металеві шафи 15 років;

- Підгрупа 7.1. Інші основні засоби –2 та 4 роки. Нематеріальні активи:

- Група. Права користування майном, інформаційними системами 2 роки,

- Група. Інші нематеріальні активи 2 роки.

Усі необоротні активи підлягають амортизації (крім землі). Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється банком при визнанні цього об'єкта активом, тобто при зарахуванні на баланс.

Нарахування амортизації основних засобів призупиняється на період їх реконструкції та модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

З метою приведення первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів до справедливої вартості (суми, за якою може бути здійснений обмін активу, його реалізація) банк може самостійно по рішенню Правління проводити їх переоцінку. Переоцінка об'єкта основного засобу відображається на балансі, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво (більше ніж 10%) відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.