Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публічне акціонерне товариство „Промислово-фінансовий банк” (надалі за текстом – Банк), є
правоноступником всього майна, прав та обов'язків Акціонерного комерційного «Промислово-
фінансового банку», створеного відповідно до рішення Установчих зборів від 18 вересня 1997 року. Банк
зареєстрований Національним банком України 29 грудня 1997 року за реєстраційним номером 272.
З метою приведення організаційно-правової форми Банку, створеного у формі відкритого акціонерного
товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008
року № 514-VI Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23.04.2010 р.) було прийняте рішення
про зміну найменування Акціонерного комерційного «Промислово-фінансового банку» на Публічне
акціонерне товариство «Промислово-фінансовий банк».
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних
зборiв контроль за дiяльностю банку здiйснює Спостережна рада Банку. Голова та члени Спостережної
ради обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв (їх представникiв). Виконавчим
органом банку є Правлiння, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю банку, формування фондiв,
необхiдних для статутної дiяльностi банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з
принципами иа порядком, встановленими Статутом банку, рiшеннями Загальних зборiв i Спостережної
ради банку.
Станом на 31.12.2012 року ПАТ "ПФБ" не має дочiрнiх пiдприємств. Банк має одну фiлiю в м. Київ та 2
вiддiлення в м. Кременчук.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 2012 році фiнансовий стан банку характеризувався, як стабiльний. Капiтал достатнiй для
забезпечення поточних операцiй банку, виконання економiчних нормативiв та лiцензiйних вимог,
встановлених НБУ. В облiковiй полiтицi в 2012 роцi банк керувався чинними законодавчими актами
України, нормативними актами Нацiонального банку України, Положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку а також Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Міжнародними
стандартами фінансової звітності.
Облiкова полiтика банку була незмiнна протягом року, крiм випадкiв змiн у законодавствi та в
нормативних документах Нацiонального банку України, якi регламентували банкiвську дiяльнiсть.
Публічне акціонерне товариство “Промислово-фінансовий банк” має банкiвську лiцензiю № 189 вiд
07.11.2011р. та письмовiй дозвiл № 189-3 вiд 07.11.2011р. якi виданi Нацiональним банком України, на
право надання банківських послуг визначених частиною третьою статті 47 Закону України “Про банки і
банківську діяльність”.
Доходи та витрати банку:
- визнаються в перiодах, до яких вони вiдносяться;
- визнання доходiв та здiйснених витрат, якi вiдносились до майбутнiх перiодiв, як вiдстрочених;
- визнання податкового результату вiд вiдстрочених доходiв i витрат, як вiдстроченого, розрахунки за
яким вiдбудуться в майбутньому перiодi;
- оцiнка доходiв та витрат на момент придбання або продажу за методом нарахування;
- розподiл доходiв та витрат банку на процентнi, комiсiйнi, торговi прибутки та збитки, iншi банкiвськi i
небанкiвськi доходи та витрати;
- процентнi i комiсiйнi доходи та витрати, а саме - доходи вiд кредитiв i депозитiв, доходи у виглядi
амортизацiї дисконту по цiнним паперам пропорцiйно часу i сумi активiв i зобов’язань;
- торговi прибутки та збитки, як результат вiд операцiй по придбанню та продажу рiзних фiнансових
iнструментiв, зокрема, цiнних паперiв, валюти;
- iншi банкiвськi доходи та витрати, як результат вiд здiйснення операцiй, пов’язаних з банкiвською
дiяльнiстю;
- небанкiвськi доходи та витрати, пов’язанi iз забезпеченням дiяльностi банку, а саме, утримання
персоналу, податки та збори, рiзнi експлуатацiйнi витрати, тощо.
В облiковiй полiтицi банк застосовував слiдуючі методи вiдображення доходiв та витрат:
- з облiку процентних та дисконтних доходiв i витрат - метод нарахування;
- облiк небанкiвських доходiв i витрат за касовим методом;
Важливі події розвитку
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Інформація про організаційну структуру емітента
Опис обраної облікової політики
- облiк всiх доходiв i витрат наростаючим пiдсумком з початку року, а залишки за цими рахунками
закривати в кiнцi року на фiнансовi результати;
- окремий облiк накопичених процентiв, дисконту або премiї. Дисконт або премiя за купонними цiнними
паперами амортизується протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної
ставки вiдсотка;
- комiсiйнi доходи за операцiйне обслуговування клiєнтiв облiковуються за методом нарахування в тому
звiтному перiодi, в якому вони можуть бути точно визначенi;
- iншi комiсiйнi доходи та витрати облiковуються за касовим методом у тому перiодi, в якому вони
отриманi або сплаченi;
- процентнi доходи та витрати нараховуються не рiдше одного разу на мiсяць, виходячи з рiчних
процентних ставок, використовуючи метод “факт/факт”;
- процентнi доходи за цiнними паперами, сума амортизацiї дисконту або премiї нараховуються одночасно
з нарахуванням процентiв. Сума амортизацiї дисконту збiльшує процентний дохiд, а сума амортизацiї
премiї зменшує процентний дохiд за цiнними паперами;
- проценти за купонними цiнними паперами за процентною ставкою купона, починаючи з дати
придбання з вiднесенням до статей процентних доходiв та витрат;
- дохiд за акцiями у виглядi дивiдендiв в перiод прийняття рiшення про їх виплату;
- доходи та витрати вiд амортизацiї дисконту по цiнним паперам вiдносяться до процентних доходiв та
витрат;
- при амортизацiї дисконту (премiї) по цiнним паперам застосовувати рiвномiрний метод таким чином,
щоб до моменту погашення цiнних паперiв залишок неамортизованого дисконту (премiї) був рiвний нулю.
Пiд час вiдображення доходiв та витрат у iноземнiй валютi в звiтi про фiнансовi результати
використовуються офiцiйнi курси на дату нарахування доходiв i витрати в iноземнiй валютi з
вiдображенням за рахунками 6 i 7 класiв у нацiональнiй валютi та за офiцiйним курсом на дату
нарахування доходiв або витрат у разi здiйснення виправних проводок. Пiд час вiдображення активiв та
зобов'язань в iноземнiй валютi в “Звiтi про фінансовий стан (Баланс)” використовувались такi курси:
- за офiцiйним валютним курсом на дату одержання авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi
гривнi вiдображаються в разi надання послуг, виконання робiт, реалiзацiї немонетарних активiв;
- за офiцiйним валютним курсом на дату сплати авансу (попередньої оплати) гривнi вiдображаються в
разi придбання за iноземну валюту немонетарних активiв (запасiв, основних засобiв, нематерiальних
активiв тощо) та отримання робiт i послуг;
- за офiцiйним валютним курсом на дату валютування вiдображається iноземна валюта у подвiйнiй
оцiнцi - за номiналом та в гривневому еквiвалентi (доходи та витрати, що нарахованi, отриманi або
сплаченi в iноземнiй валютi, всi зарахування та списання з кореспондентського рахунку, в тому числi
внесок в iноземнiй валютi до статутного капiталу, куплена-продана iноземна валюта тощо).
На протязi 2012 року ПАТ “ПФБ” у своїй дiяльностi керувався принципами повноти бухгалтерського
облiку, перевалюванням сутностi над формою, автономностi, окремого вiдображення активiв та пасивiв,
обачливостi, безперервностi, суттєвостi, вiдкритостi, зведення, нарахування та вiдповiдностi доходiв i
витрат.
Застосована система облiку включає бухгалтерський (фiнансовий), управлiнський та податковий
облiк, якi грунтуються на єдинiй iнформацiйнiй базi, вiдрiзняючись формою та перiодичнiстю розрахунку
даних. Бухгалтерський (фiнансовий) облiк забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх банкiвських
операцiй та надання користувачам iнформацiї про стан активiв i зобов’язань, результати фiнансової
дiяльностi та їх змiни. На основi даних фiнансового облiку складається фiнансова звiтнiсть.
Управлiнський облiк ведеться з метою забезпечення керiвництва банку та його пiдроздiлiв оперативною
фiнансовою i нефiнансовою iнформацiєю у визначенiй ними формi для планування, оцiнки, контролю й
використання своїх ресурсiв. Податковий облiк ведеться з метою накопичення даних про доходи та
витрати вiдповiдно до чинного законодавства i використовується для складання податкової звiтностi.
Змiни в податковому облiку не впливають на фiнансовий облiк.
Амотризацiя основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним
методом з урахуванням термiнiв їх використання. Нарахування амортизації по малоцінним необоротним
матеріальним активам у першому місяці використання об’єкта здійснюється в розмірі 100 відсотків його
вартості, яка амортизується.
Вартість основних засобів та нематеріальних активів (щодо яких існує активний ринок) може
переоцінюватися у відповідності з рішенням банку у разі якщо залишкова вартість їх значно (більш як на
10 відсотків) відрізняється від залишкової вартості на дату балансу. Справедлива вартість повинна бути
визначена незалежною стороною.
Облiк фiнансових iнвестицiй та їх оцiнка здiйснюються за кожною iнвестицiєю в розрiзi емiтентiв.
Придбанi цiннi папери первiсно оцiються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю
або за справедливою вартiстю. Усi цiннi папери, крiм цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою
вартiстю i iнвестицiї у асоцiйованi та дочiрнi компанiї, переглядаються на зменшення корисностi.
Для запобiгання ризикiв за кредитними операцiями банком прийнято ряд заходiв, а саме: створення
страхових резервiв, забезпечення заборгованостi заставою, що суттєво перевищує розмiр наданих
кредитiв, монiторинг фiнансового стану позичальника, встановлення лiмiтiв кредитування та iншi.
Текст аудиторського висновку Звіт незалежного аудитора
Акціонерам та керівництву
ПАТ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК»
Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «ПРОМИСЛОВО-
ФІНАНСОВИЙ БАНК», 39627, м. Кременчук, квт. 278 22-Б, Полтавська область, Україна, код за
ЄДРПОУ 25292831, дата проведення державної реєстрації 29.12.1997 р. (далі – Банк), за рік, що
закінчився 31 грудня 2012 року, яка включає звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, звіт про
прибутки та збитки та інший сукупний дохід за 2012 рік, звіт про зміни у власному капіталі за 2012 рік,
звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Банку несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової
звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами Закону України «Про
аудиторську діяльність», Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної
федерації бухгалтерів. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку
цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Банк не скоригував внески до статутного капіталу, здійснені у період гіперінфляції, який тривав в Україні
до 31 грудня 2000 року, що є відхиленням від вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 29
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Це привело до заниження статті «Статутний капітал»
станом на 31 грудня 2012 та 2011 років та на 1 січня 2011 року на суму 10 979 тис. грн. та завищення
статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» станом на 31 грудня 2012 та 2011 років та на 1
січня 2011 року на відповідну суму.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення
умовно-позитивної думки», річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає
фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Звіт, підготовлений відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 1360 від 29 вересня 2011 року.
Текст аудиторського висновку
2012 р. © SMA 25292831
1.На нашу думку, вартість чистих активів Банку станом на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам
чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України, у всіх суттєвих
аспектах.
2.На нашу думку, інформація, що розкривається Банком та подається до Комісії разом з фінансовою
звітністю станом на 31 грудня 2012 року, не містить суттєвих невідповідностей.
3.На нашу думку, твердження управлінського персоналу Банку, що виконання Банком значних
правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, було здійснено відповідно вимогам чинного
законодавства, у всіх суттєвих аспектах, наведено достовірно.
4.Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану корпоративного
управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності
Банку, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління Банку
вимогам чинного законодавства України, відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б
змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу Банку щодо відповідності стану
корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не
відповідає вимогам чинного законодавства.
5.Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та
відповідність фінансової звітності Банку шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Банку, відповідно, ми не помітили
суттєвих проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства, які потрібують розкриття в даному аудиторському висновку.
Київ, 22 квітня 2013 року
Балченко С.О.
Директор ТОВ «БДО»
Сертифікат № 0040 дійсний до 01.01.2015 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО»
Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4, телефон 370-30-43
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20197074
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги №
2868 від 23.04.2002 року, дійсне до 22.12.2016 року.
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків № 0000010 від 17.09.2012 року, дійсне до 17.09.2017 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серії АВ №000055, від
21.02.2012 року.
Договір на надання аудиторських послуг № 9/12 від 22.10.2012 р.
Термін проведення аудиту з 11.03.2013 по 22.04.2013.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - надання кредитiв юридичним та фiзичним особам;
- отримання грошових коштiв вiд юридичних та фiзичних осiб;
- операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з цiнними паперами;
- депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
- довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами
тощо.
Головною метою дiяльностi банку є збiльшення доходiв банку шляхом мобiлiзацiї та розмiщення вiльних
ресурсiв через ефективне та передбачливе управлiння структурою активiв та пасивiв банку, виконання
операцiй з фiнансовими iнструментами, за власний рахунок банку та за рахунок клiєнтiв.
Основними перспертивними завданнями банку є:
- оперативне маневрування обiговими коштами клiєнтiв та спрямування їх на фiнансування прiорiтетних
банкiвських проектiв;
- сприяння розвитку мiжгалузевих та мiжрегiональних виробничих зв'язкiв та мiжнародного
спiвробiтництва;
- впровадження проектiв по залученню iноземних iнвестицiй;
Інформація про основні види продукції або послуг
2012 р. © SMA 25292831
- скорочення термiну розрахункiв мiж пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу та їх
основними постачальниками та споживачами.
Операцiї банку не залежать вiд сезонних змiн.
ПАТ"ПФБ" надає клiєнтам банкiвськi послуги по всiй територiї України, в м.Києвi та Київськiй областi,
в м. Кременчук та Полтавськiй областi. Клiєнтами банку є юридичнi та фiзичнi особи. Прiоритетними
напрямками дiяльностi банку у 2012 роцi було розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв,
кредитування юридичних осіб у галузі виробництва, збiльшення об'єму
кредитування фiзичних осiб, залучення клiєнтiв.
На протязi 2012 року до ПАТ “Промислово-фiнансового банку” не застосовувались обмеження щодо
володiння активами.
Мета банку - бути надiйним, надавити клiєнтам найбiльший спектр банкiвських послуг, застосовуючи
найновiтнiші розробки банкiвського бiзнесу.
Кiлькiсть дiючих комерцiйних банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на
здiйснення банкiвських операцiй збiльшується, що призводить до збiльшення конкуренцiї в банкiвському
секторi.
Iстотного значення набуває пошук шляхiв змiцнення фiнансової стiйкостi банкiв України, i тому активно
потребують рiшення наступнi питання банкiвської сфери України:
1. Пiдвищення рiвня капiталiзацiї українських банкiв;
2. Пiдвищення прибутковостi банкiвського бiзнесу як виду економiчної дiяльностi, а саме збiльшення i
полiпшення якостi та структури активiв банкiв;
3. Полiпшення якостi кредитного портфеля та портфеля цiнних паперiв.
4. Забезпечення оптимального спiввiдношення мiж власними та залученими коштами.
5. Посилення боротьби з вiдмиванням грошей.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 20.03.2009 року відбулося переведення заставного майна (будівлі) у власність ПАТ «ПФБ» вартістю 775500,00 гривень.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв визначається по початковiй вартостi (вартостi придбання), до
якої включаються:
- кошти, що сплачуються пiдрядникам за виконання проектно-вишукувальних робiт та виготовлення
проектної документацiї;
- кошти, що сплачуються постачальникам активiв (з вирахуванням торгiвельних знижок) та пiдрядникам
за виконання будiвельно-монтажних робiт без непрямих податкiв);
- реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що здiйснюються в зв'язку з придбанням
(отриманням) прав на об'єкт основних засобiв;
- суми ввiзного мита;
- суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не
вiдшкодовуються Банку);
- витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв;
- витрати на транспортування придбаного активу вiд постачальника та витрат на транспортування не
введених до експлуатацiї необоротних активiв вiд однiєї установи Банку до iншої при централiзованому
перерозподiлi;
- витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобiв;
- витрати на заробiтну плату працiвникам, якi залучаються до виконання робiт по договору пiдряду, та
обов'язковi нарахування на неї;
- iншi витрат , безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi
для використання.
Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв як активу, його подальший облiк ведеться
банком за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Змiн на протязi звiтного року у методi нарахування амортизацiї 2012 року не вiдбувалося.
Усi необоротнi активи пiдлягають амортизацiї (крiм землi). Нарахування амортизацiї основних
засобiв здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який
встановлюється банком при визнаннi цього об'єкта активом, тобто при зарахуваннi на баланс.
Нарахування амортизацiї основних засобiв призупиняється на перiод їх реконструкцiї та модернiзацiї,
добудови, дообладнання та консервацiї.
Основні засоби емітента знаходяться в м. Кременчуці за адресами:
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Інформація про основні засоби емітента
2012 р. © SMA 25292831
-м. Кременчук, квартал 278-Б: власний адміністративний будинок банку, комп’ютерна техніка та
обладнання, автомобілі, техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та
невиробничого призначення, багаторічні насадження та інші ОЗ. У ПАТ “ПФБ” є власна земельна ділянка
(Державний акт на право власності на землю від 24 січня 2003 року);
-Нежитлове орендоване приміщення в м. Кременчуці по вул. Леніна, 40/2 в якому відкрито відділення
№1, де знаходиться: комп’ютерна техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та
невиробничого призначення та інші ОЗ;
-Нежитлове приміщення м. Кременчук, вул. Перемоги, 4 в якому відкрито відділення №3: комп’ютерна
техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого призначення та
інші ОЗ.
Основні засоби емітента знаходяться також в м. Києві за адресами:
-м. Київ, вул. О. Горовица, 5, а саме: нежитлове адміністративне приміщення, комп’ютерна техніка та
обладнання, техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого
призначення та інші ОЗ;
-м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме: комп’ютерна техніка та обладнання, автомобілі, техніка та
обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого призначення та інші ОЗ.
Об’єкти оренди ПАТ “ПФБ” станом на 01 січня 2013 року:
Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 - ЗАТ “Градосфера”
Нежитлове приміщення м. Кременчук, вул. Перемоги, 4 - ЗАТ “Градосфера”
Нежитлове приміщення м. Кременчук, вул. Леніна ,40/2 - ЗАТ “Градосфера”
Нежитлове приміщення м. Кременчук, пр. 50-річчя Жовтня, 35 - ЗАТ “Готель “Нафтохімік”
Нежитлове приміщення м. Кременчук, вул. Г. Жадова, 4 - ЗАТ “Градосфера”
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть банку, як i на всю банкiвську сферу України в цiлому, iстотний вплив мають полiтичнi та
фiнансово-економiчнi фактори. Ступiнь залежностi банку вiд законодавчих або економiчних обмежень
середня.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафи, пенi, що сплачувались ПАТ “ПФБ” протягом 2012 року складають 5 174,46 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Станом на 01.01.2013 року ПАТ "ПФБ" достатньо капiталiзований, робочого капiталу достатньо для
поточних потреб.
Для фiнансування дiяльностi ПАТ "ПФБ" планує:
- активiзувати роботи по залученню на депозитнi та поточнi рахунки вiд населення тимчасово вiльних
коштiв, як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах;
- збiльшити кiлькiсть банкiвських операцiй по вiдповiдальному збереженню документiв, грошових коштiв
i цiнностей фiзичних та юридичних осiб;
- збiльшити кiлькiсть утримувачiв карток мiжнародної платiжної системи VISA;
- впроваджувати новi банкiвськi технологiї;
- нарощувати статутний капітал банку.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 2012 рік укладених банком, але ще не виконаних договорiв не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Банк у 2013 роцi планує:
- для забезпечення розвитку i фiнансової надiйностi банку в iнтересах акцiонерiв, клiєнтiв та вкладникiв
збiльшити статутний капiтал банку;
- збiльшити залучення вкладiв, що дасть можливiсть розширити кредитний портфель та отримати
додатковий прибуток;
- за рахунок оптимiзацiї кредитного портфелю та збiльшення робочих активiв пiдвищити рентабельнiсть
дiючих активiв;
- бiльш активно проводити валютнi операцiї;
- для збiльшення доходiв вiд комiсiйних операцiй необхiдно продовжувати роботу з такими
iнструментами як пластиковi картки, комiсiйнi операцiї з цiнними паперами.
- направляти свою дiяльнiсть на пошук та залучення нових клiєнтiв, покращення якостi банкiвських
продуктiв: тарифiв, процентних ставок, технологiй та сучасного розрахункового обслуговування;
- сформувати ефективну дiйову систему внутрiшнього аудиту банку, забезпечивши безумовне виконання
рiшень загальних зборiв, ради та правлiння банку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік ПАТ "ПФБ" займається дослiдженням ринків капіталу та фондових ринків з метою залучення та
інвестування грошових коштів, пошуку нових контрагентів, розробки нових програм з корпоративного
обслуговування клієнтів банку.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається З метою повернення прострочених та пролонгованих позик банком проводилася претензійно-позовна
робота щодо позичальників.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Банк створений i направляє свою дiяльнiсть на забезпечення комплексного, кредитного, розрахункового,
касового, валютного обслуговування пiдприємств, установ i органiзацiй споживчої кооперацiї та
пiдприємств iнших форм власностi, пiдтримку розвитку фермерських господарств, пiдтримку розвитку
торгiвлi i насичення споживчого ринку товарами та послугами.
ПАТ "ПФБ" має банкiвську Лiцезiю № 189 вiд 07.11.2011 року та письмовий дозвiл № 189-3 вiд
07.11.2011 року, виданi Нацiональним банком України, термiн дiї яких - безстроковий.
Торгiвля акцiями банку на бiржах не здiйснюється. Перебував в лістингу ПрАТ "УМВБ" з 23.03.2011 р.
по 23.05.2011 р. ПАТ "ПФБ"проходив рейтинг у ТОВ "Українське кредитно-рейтингове агенство".