Титульний аркуш

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012


Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння Васильченко О.В.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
25292831
Місцезнаходження емітента
Україна Полтавська Полтавська обл. р-н 39627 м. Кременчук квартал 278, б. 22-Б
Міжміський код, телефон та факс емітента
(0536) 79-28-38 (0536) 79-28-58
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013
(дата)
Річна інформація опублікована у 82  Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 30.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:* www.pfb.com.ua 29.04.2013
(адреса сторінки) (дата)