Річна фінансова звітність

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2011

Річна фінансова звітність


Баланс на 31.12.2011 року

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Актив
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 20618 19366
2 Торгові цінні папери 5 37713 47281
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 6 0 0
4 Кошти в інших банках 7 20393 21652
5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 131016 71086
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 2 2
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 0 0
8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 0 0
9 Інвестиційна нерухомість 12 0 0
10 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 52 5
11 Відстрочений податковий актив 0 1069
12 Гудвіл 13 0 0
13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 13815 15125
14 Інші фінансові активи 15 210 124
15 Інші активи 16 1761 2217
16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 17 0 0
17 Усього активів 225580 177927
Зобов'язання
18 Кошти банків 18 0 5973
19 Кошти клієнтів 19 98143 82522
20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 0 0
21 Інші залучені кошти 21 0 0
22 Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 42
23 Відстрочені податкові зобов’язання 448 881
24 Резерви за зобов’язаннями 22 200 100
25 Інші фінансові зобов'язання 23 455 185
26 Інші зобов'язання 24 102 78
27 Субординований борг 25 0 0
28 Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 17 0 0
29 Усього зобов'язань 99348 89781
Власний капітал
30 Статутний капітал 26 106609 70609
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4500 2542
32 Резервні та інші фонди банку 27 15123 14995
33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку 126232 88146
34 Частка меншості 0 0
35 Усього власного капіталу та частка меншості 126232 88146
36 Усього пасивів 225580 177927


Примітки Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПФБ" складена у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).
Прізвище та ініціали виконавця, телефон Iвасенко Н.I. (0536) 76-81-87
Керівник Березенський I.А.
Головний бухгалтер Iвасенко Н.I.Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 20432 19725
1.1 Процентні доходи 28 26936 27707
1.2 Процентні витрати 28 6504 7982
2 Комісійні доходи 29 5061 5153
3 Комісійні витрати 29 524 548
4 Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 688 1783
5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0
6 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
7 Результат від торгівлі іноземною валютою 114 297
8 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 7, 8 0 0
9 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 18, 19 0 0
10 Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості 0 0
11 Результат від переоцінки іноземної валюти 109 92
12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 2472 851
13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 86 -43
14 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 0 1
15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
16 Резерви за зобов’язаннями 22, 38 100 100
17 Інші операційні доходи 30 767 601
18 Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 18, 19 0 0
19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 20941 22277
20 Дохід від участі в капіталі 11 0 0
21 Прибуток/(збиток) до оподаткування 3048 3919
22 Витрати на податок на прибуток 32 962 1377
23 Прибуток/(збиток) після оподаткування 2086 2542
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 33 0 0
25 Чистий прибуток/(збиток) 2086 2542
26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи: 0 0
26.1 Материнського банку 0 0
26.2 Частки меншості 0 0
27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 2.4 3.63
28 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34, 35 2.4 3.63


Примітки Вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України № 484 вiд 21.12.2005 року прибуток до оподаткування (рядок 14) має дорiвнювати сумi або рiзницi прибутку вiд операцiй та чистi витрати на формування резервiв (рядок 12 +/- рядок 13). Рядок 12 = сума резервiв дебюторської заборгованостi + резерв пiд заборгованiсть за доходами РКО + резерв пiд заборгованiсть за кредитами.
Прізвище виконавця, номер телефону Iвасенко Н.I. (0536) 79-65-64
Керівник Березенський I.А.
Головний бухгалтер Iвасенко Н.I.


Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(прямий метод)

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Грошові кошти від операційної діяльності:
1 Процентні доходи, що отримані 26404 25864
2 Процентні витрати, що сплачені -6406 -7955
3 Комісійні доходи, що отримані 5037 5203
4 Комісійні витрати, що сплачені -524 -548
5 Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами 688 1783
6 Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами 0 0
7 Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою 222 297
8 Інші отримані операційні доходи 767 602
9 Витрати на утримання персоналу -8622 -8441
10 Сплачені адміністративні та інші операційні витрати -14460 -10156
11 Сплачений податок на прибуток -415 -1168
12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань 2691 5481
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 11205 -45563
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 430 19146
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам -59348 35660
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами -85 2320
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 806 -1171
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків -5971 -12767
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 15522 -22706
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 0 0
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями 294 51
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання 0 0
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) -33877 -19678
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 51
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 10001
29 Придбання основних засобів 14 -265 -14019
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
31 Дивіденди отримані 0 0
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 17 0 0
34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
38 Придбання нематеріальних активів 14 -27 -14
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) -292 -3981
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0
43 Отримання субординованого боргу 25 0 0
44 Погашення субординованого боргу 25 0 -23955
45 Емісія простих акцій 26 36000 0
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0
48 Викуп власних акцій 26 0 0
49 Продаж власних акцій 26 0 0
50 Дивіденди виплачені 26 0 0
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 36000 -23955
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 92
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 1831 -47522
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 18474 65996
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 20305 18474


Примітки При розрахунку руху грошових коштiв за 2011 рiк ПАТ "ПФБ" використовував прямий метод.
Прізвище виконавця, номер телефону Iвасенко Н.I. (0536) 79-65-64
Керівник Березенський I.А.
Головний бухгалтер Iвасенко Н.I.


Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(непрямий метод)

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Грошові кошти від операційної діяльності:
1 Чистий прибуток/(збиток) за рік 0 0
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:
2 Амортизація 0 0
3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами 0 0
4 Нараховані доходи 0 0
5 Нараховані витрати 0 0
6 Торговельний результат 0 0
7 Нарахований та відстрочений податок 0 0
8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій 0 0
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 0 0
10 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів 0 0
11 Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 0 0
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки 0 0
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 0 0
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 0 0
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 0 0
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 0 0
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 0 0
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 0 0
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 0 0
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями 0 0
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання 0 0
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 0 0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
29 Придбання основних засобів 14 0 0
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
31 Дивіденди отримані 0 0
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 17 0 0
34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
38 Придбання нематеріальних активів 14 0 0
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) 0 0
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0
43 Отримання субординованого боргу 25 0 0
44 Погашення субординованого боргу 25 0 0
45 Емісія звичайних акцій 26 0 0
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0
48 Викуп власних акцій 26 0 0
49 Продаж власних акцій 26 0 0
50 Дивіденди виплачені 26 0 0
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 0 0
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 0 0
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 0 0


Примітки При розрахунку руху грошових коштiв за 2010 рiк ПАТ "ПФБ" не використовував непрямий метод.
Прізвище виконавця, номер телефону Iвасенко Н.I. (0536) 79-65-64
Керівник Березенський I.А.
Головний бухгалтер Iвасенко Н.I.


Звіт про власний капітал 2011 рік

Рядок Назва статті Примітки Належить акціонерам материнського банку Частка меншості Усього власного капіталу
статутний капітал резервні та інші фонди банку (примітка 27) нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Залишок на 1 січня попереднього року 70609 14995 2542 88146 0 88146
2 Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти 3 0 0 0 0 0 0
3 Скоригований залишок на 1 січня попереднього року 70609 14995 2542 88146 0 88146
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж: 0 0 0 0 0 0
4.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9 0 0 0 0 0 0
4.2 Продаж або втрати від зменшення корисності 9 0 0 0 0 0 0
5 Основні засоби та нематеріальні активи: 0 0 0 0 0 0
5.1 Результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
5.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 1344 0 1344 0 1344
6 Результат переоцінки за операціями хеджування 0 0 0 0 0 0
7 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0
8 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0
9 Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу 0 0 0 0 0 0
10 Прибуток/(збиток) за рік 0 128 1958 2086 0 2086
11 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 0 128 1958 2086 0 2086
12 Емісія акцій 26 36000 0 0 36000 0 36000
13 Власні акції, що викуплені в акціонерів: 0 0 0 0 0 0
13.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0
13.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0
13.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0
14 Об'єднання компаній 44 0 0 0 0 0 0
15 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35 0 0 0 0 0 0
16 Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року) 106609 15123 4500 126232 0 126232
17 Скоригований залишок на початок звітного року 70609 14832 163 85604 0 85604
17.1 Коригування: Зміна облікової політики 0 0 0 0 0 0
17.2 Виправлення помилок 0 0 0 0 0 0
18 Цінні папери в портфелі банку на продаж: 0 0 0 0 0 0
18.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9 0 0 0 0 0 0
18.2 Продаж або втрати від зменшення корисності 9 0 0 0 0 0 0
19 Основні засоби та нематеріальні активи: 0 0 0 0 0 0
19.1 Результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
19.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
20 Результат переоцінки за операціями хеджування 0 0 0 0 0 0
21 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0
22 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0
23 Чистий дохід/(збиток), що визначений безпосередньо у складі власного капіталу 0 0 0 0 0 0
24 Прибуток/(збиток) за рік 0 0 2542 2542 0 2542
25 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 0 0 2542 2542 0 2542
26 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0
27 Власні акції, що викуплені в акціонерів: 0 0 0 0 0 0
27.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0
27.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0
27.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0
28 Об'єднання компаній 0 163 -163 0 0 0
29 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35 0 0 0 0 0 0
30 Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року 70609 14995 2542 88146 0 88146


Примітки Рядок Звiту про власний капiтал 1 колонка 4 вiдображає статутний капiтал + емiсiйнi рiзницi. Колонку 2 рядка 14 (рядка 28) читати як "Рух коштiв загальних резервiв та фондiв банку, що створенi за рахунок прибутку".
Прізвище виконавця, номер телефону Iвасенко Н.I. (0536) 79-65-64
Керівник Березенський I.А.
Головний бухгалтер Iвасенко Н.I.