Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2011

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1753 13736 2203 1283 3956 15019
будівлі та споруди 640 12576 2143 1238 2783 13814
машини та обладнання 347 551 0 0 347 551
транспортні засоби 3 0 60 45 63 45
інші 763 609 0 0 763 609
2. Невиробничого призначення: 64 59 0 0 64 59
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 64 59 0 0 64 59
Усього 1817 13795 2203 1283 4020 15078
Опис Нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв виконується щомiсячно за прямолiнiйним методом, виходячи з наступних термiнiв корисного використання: Основнi засоби: - Пiдгрупа 2.1. Багаторiчнi насадження - 10 рокiв; - Пiдгрупа 3.1. Власнi будинки, споруди та передавальнi пристрої - 10 рокiв; - Пiдгрупа 4.1. Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для обробки iнформацiї, їх програмне забезпечення, пов'язанi з ними засоби зчитування та друку iнформацiї, iнформацiйнi системи - 4 роки; - Пiдгрупа 4.2. Офiсне обладнiння, касова технiка та оргтехнiка - 4 роки; ?- Пiдгрупа 5.1. Автомобiлi - 5 рокiв; ?- Пiдгрупа 6.1. Побутовi електроннi, електромеханiчнi прилади та iнструменти, телефони ( в т.ч. стiльниковi ), - 4 роки; ?- Пiдгрупа 6.2. Меблi - 10 рокiв; ?- Пiдгрупа 6.3. Сейфи та металевi шафи - 15 рокiв; ?- Пiдгрупа 7.1. Iншi основнi засоби -2 та 4 роки. Нематерiальнi активи: - Група. Права користування майном, iнформацiйними системами - 2 роки, - Група. Iншi нематерiальнi активи - 2 роки. Нараховувати амортизацiю по малоцiнним необоротним активам у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв (щодо яких iснує активний ринок) може переоцiнюватися у вiдповiдностi з рiшенням банку у разi якщо залишкова вартiсть їх значно (бiльш як на 10 вiдсоткiв) вiдрiзняється вiд залишкової вартостi на дату балансу. Справедлива вартiсть повинна бути визначена незалежною стороною.