Опис бізнесу

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2011

Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-фiнансовий банк" (надалi за текстом - Банк), є правоноступником всiх прав та зобов'язань Акцiонерного комерцiйного <Промислово-фiнансового банку>, яке було створене вiдповiдно до рiшення Установчих зборiв вiд 18 вересня 1997 року. Банк зареєстрований Нацiональним банком України 29 грудня 1997 року за реєстрацiйним номером 272. З метою приведення органiзацiйно-правової форми Банку, створеного у формi вiдкритого акцiонерного товариства, у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 23.04.2010 р.) було прийняте рiшення про змiну найменування Акцiонерного комерцiйного <Промислово-фiнансового банку> на Публiчне акцiонерне товариство <Промислово-фiнансовий банк>.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних зборiв контроль за дiяльностю банку здiйснює Спостережна Рада банку. Голова та члени Спостережної Ради обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв (їх представникiв). Виконавчим органом банку є Правлiння, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами иа порядком, встановленими Статутом банку, рiшеннями Загальних зборiв i Спостережної Ради банку. Станом на 31.12.2011 року ПАТ "ПФБ" не має дочiрнiх пiдприємств. Банк має одну фiлiю в м. Київ, 1 вiддiлення в м. Київ та 6 вiддiлень в м. Кременчук.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) В 2011 роцi фiнансовий стан банку характеризувався, як стабiльний. Капiтал достатнiй для забезпечення поточних операцiй банку, виконання економiчних нормативiв та лiцензiйних вимог, встановлених НБУ. В облiковiй полiтицi в 2011 роцi банк керувався чинними законодавчими актами України, нормативними актами Нацiонального банку України та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України, внутрiшнiми положеннями, що грунтуються на дiючому чинному законодавствi України. Облiкова полiтика банку була незмiнна протягом року, крiм випадкiв змiн у законодавствi та в нормативних документах Нацiонального банку України, якi регламентували банкiвську дiяльнiсть. ПАТ "ПФБ" має банкiвську лiцензiю № 189 вiд 07.11.2011р. та письмовiй дозвiл № 189-3 вiд 07.11.2011р. якi виданi Нацiональним банком України, на право здiйснення 18 банкiвських операцiй. Доходи та витрати банку: - визнаються в перiодах, до яких вони вiдносяться; - визнання доходiв та здiйснених витрат, якi вiдносились до майбутнiх перiодiв, як вiдстрочених; - визнання податкового результату вiд вiдстрочених доходiв i витрат, як вiдстроченого, розрахунки за яким вiдбудуться в майбутньому перiодi; - оцiнка доходiв та витрат на момент придбання або продажу за методом нарахування; - розподiл доходiв та витрат банку на процентнi, комiсiйнi, торговi прибутки та збитки, iншi банкiвськi i небанкiвськi доходи та витрати; - процентнi i комiсiйнi доходи та витрати, а саме - доходи вiд кредитiв i депозитiв, доходи у виглядi амортизацiї дисконту по цiнним паперам пропорцiйно часу i сумi активiв i зобов'язань; - торговi прибутки та збитки, як результат вiд операцiй по придбанню та продажу рiзних фiнансових iнструментiв, зокрема, цiнних паперiв, валюти; - iншi банкiвськi доходи та витрати, як результат вiд здiйснення операцiй, пов'язаних з банкiвською дiяльнiстю; - небанкiвськi доходи та витрати, пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi банку, а саме, утримання персоналу, податки та збори, рiзнi експлуатацiйнi витрати, тощо. В облiковiй полiтицi банк застосовував слiдуючi методи вiдображення доходiв та витрат: - з облiку процентних та дисконтних доходiв i витрат - метод нарахування; - облiк небанкiвських доходiв i витрат за касовим методом; - облiк всiх доходiв i витрат наростаючим пiдсумком з початку року, а залишки за цими рахунками закривати в кiнцi року на фiнансовi результати; - окремий облiк накопичених процентiв, дисконту або премiї. Дисконт або премiя за купонними цiнними паперами амортизується протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки вiдсотка; - комiсiйнi доходи за операцiйне обслуговування клiєнтiв облiковуються за методом нарахування в тому звiтному перiодi, в якому вони можуть бути точно визначенi, тобто в наступному перiодi пiсля перiоду, до якого вони вiдносяться; - iншi комiсiйнi доходи та витрати облiковуються за касовим методом у тому перiодi, в якому вони отриманi або сплаченi; - процентнi доходи та витрати нараховуються не рiдше чим один раз на мiсяць, виходячи з рiчних процентних ставок, використовуючи метод "факт/факт"; - процентнi доходи за цiнними паперами, сума амортизацiї дисконту або премiї нараховуються одночасно з нарахуванням процентiв. Сума амортизацiї дисконту збiльшує процентний дохiд, а сума амортизацiї премiї зменшує процентний дохiд за цiнними паперами; - проценти за купонними цiнними паперами за процентною ставкою купона, починаючи з дати придбання з вiднесенням до статей процентних доходiв та витрат; - дохiд за акцiями у виглядi дивiдендiв в перiод прийняття рiшення про їх виплату; - доходи та витрати вiд амортизацiї дисконту по цiнним паперам вiдносяться до процентних доходiв та витрат; - при амортизацiї дисконту (премiї) по цiнним паперам застосовувати рiвномiрний метод таким чином, щоб до моменту погашення цiнних паперiв залишок неамортизованого дисконту (премiї) був рiвний нулю. Пiд час вiдображення доходiв та витрат у iноземнiй валютi в звiтi про фiнансовi результати використовуються офiцiйнi курси на дату нарахування доходiв i витрати в iноземнiй валютi з вiдображенням за рахунками 6 i 7 класiв у нацiональнiй валютi та за офiцiйним курсом на дату нарахування доходiв або витрат у разi здiйснення виправних проводок. Пiд час вiдображення активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi в звiтi "Баланс" використовувались такi курси: - за офiцiйним валютним курсом на дату одержання авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi гривнi вiдображаються в разi надання послуг, виконання робiт, реалiзацiї немонетарних активiв; - за офiцiйним валютним курсом на дату сплати авансу (попередньої оплати) гривнi вiдображаються в разi придбання за iноземну валюту немонетарних активiв (запасiв, основних засобiв, нематерiальних активiв тощо) та отримання робiт i послуг; - за офiцiйним валютним курсом на дату валютування вiдображається iноземна валюта у подвiйнiй оцiнцi - за номiналом та в гривневому еквiвалентi (доходи та витрати, що нарахованi, отриманi або сплаченi в iноземнiй валютi, всi зарахування та списання з кореспондентського рахунку, в тому числi внесок в iноземнiй валютi до статутного капiталу, куплена-продана iноземна валюта тощо). На протязi 2011 року ПАТ "ПФБ" у своїй дiяльностi керувався принципами повноти бухгалтерського облiку, перевалюванням сутностi над формою, автономностi, окремого вiдображення активiв та пасивiв, обачливостi, безперервностi, суттєвостi, вiдкритостi, зведення, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Застосована система облiку включає бухгалтерський (фiнансовий), управлiнський та податковий облiк, якi грунтуються на єдинiй iнформацiйнiй базi, вiдрiзняючись формою та перiодичнiстю розрахунку даних. Бухгалтерський (фiнансовий) облiк забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх банкiвських операцiй та надання користувачам iнформацiї про стан активiв i зобов'язань, результати фiнансової дiяльностi та їх змiни. На основi даних фiнансового облiку складається фiнансова звiтнiсть. Управлiнський облiк ведеться з метою забезпечення керiвництва банку та його пiдроздiлiв оперативною фiнансовою i нефiнансовою iнформацiєю у визначенiй ними формi для планування, оцiнки, контролю й використання своїх ресурсiв. Податковий облiк ведеться з метою накопичення даних про валовi доходи та валовi витрати вiдповiдно до чинного законодавства i використовується для складання податкової звiтностi. Змiни в податковому облiку не впливають на фiнансовий облiк. Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом з урахуванням термiнiв їх використання. Нарахування амортизацiї по малоцiнним необоротним активам у першому мiсяцi використання об'єкта здiйснюється в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв (щодо яких iснує активний ринок) може переоцiнюватися у вiдповiдностi з рiшенням банку у разi якщо залишкова вартiсть їх значно (бiльш як на 10 вiдсоткiв) вiдрiзняється вiд залишкової вартостi на дату балансу. Справедлива вартiсть повинна бути визначена незалежною стороною. Матерiальнi активи, що можуть використовуватися в дiяльностi банку не бiльше одного разу, вважаються малоцiнними та швидкозношувальними предметами (надалi МШП). Нарахування зносу за МШП здiйснюється у розмiрi 100 вiдсоткiв балансової вартостi таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю з вiдображенням на балансовому рахунку 7431, 7399. Банком здiйснюється обов'язкове ведення кiлькiсного облiку таких предметiв у розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї (списання з балансу). Облiк фiнансових iнвестицiй та їх оцiнка здiйснюються за кожною iнвестицiєю в розрiзi емiтентiв. Придбанi цiннi папери первiсно оцiються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю або за справедливою вартiстю. Усi цiннi папери, крiм цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю i iнвестицiї у асоцiйованi та дочiрнi компанiї, переглядаються на зменшення корисностi. Для запобiгання ризикiв за кредитними операцiями банком прийнято ряд заходiв таких як: створення страхових резервiв, забезпечення заборгованостi заставою, що суттєво перевищує розмiр наданих кредитiв, монiторинг фiнансового стану позичальника, встановлення лiмiтiв кредитування та iншi. Банк формує резерви пiд можливi втрати вiд дебiторської заборгованостi згiдно Рiшення "Про затвердження Положення про порядок формування i використання банками резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi", затвердженого протоколом Правлiння банку вiд 06 липня 2011 р. за № 37
Текст аудиторського висновку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <БДО> Юридична адреса: вул.Сєрова, буд. 4, м. Днiпропетровськ, 49000, тел. 370-30-44. код за ЄДРПОУ: 20197074 Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 2868 вiд 23.04.2002 року, дiйсне до 22.12.2016 року. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв серiї АВ №000055, вiд 21.02.2012 року. Договiр на надання аудиторських послуг № 113/17А вiд 19.10.2011 р. Термiн проведення аудиту з 01.03.2012 по 30.03.2012. Висновок незалежних аудиторiв Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства <Промислово-фiнансовий Банк>, м. Кременчук, квартал 278, будинок 22-б, 39627, Полтавська область, Україна, код за ЄДРПОУ 25292831, дата проведення державної реєстрацiї 29.12.1997 року (надалi - Банк), за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року. Ця рiчна фiнансова звiтнiсть включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, звiт про змiни у власному капiталi за 2011 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення доданої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України щодо складання фiнансової звiтностi банкiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, що прийнятi як Нацiональнi стандарти аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року № 122. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального представлення рiчної фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку рiчна фiнансова звiтнiсть достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України щодо складання фiнансової звiтностi банкiв. Висновок щодо законодавчих та нормативних актiв Цей висновок пiдготовлений вiдповiдно до <Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року. 1.На нашу думку, вартiсть чистих активiв Банку станом на 31 грудня 2011 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України, у всiх суттєвих аспектах. 2.На нашу думку, iнформацiя, що розкривається Банком та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2011 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей. 3.На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Банку, що виконання Банком значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно. 4.Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Банку, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Банку вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу Банку щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 5. Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Банку шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потрiбують розкриття в даному аудиторському висновку. 30 березня 2012 року Малащук О.В. Начальник вiддiлу аудиту Сертифiкат аудитора банкiв № 0082 дiйсний до 16.01.2015 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - надання кредитiв юридичним та фiзичним особам; - отримання грошових коштiв вiд юридичних та фiзичних осiб; - операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з цiнними паперами; - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв; - довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами тощо. Головною метою дiяльностi банку є збiльшення доходiв банку шляхом мобiлiзацiї та розмiщення вiльних ресурсiв через ефективне та передбачливе управлiння структурою активiв та пасивiв банку, виконання операцiй з фiнансовими iнструментами, за власний рахунок банку та за рахунок клiєнтiв. Основними перспертивними завданнями банку є: - оперативне маневрування обiговими коштами клiєнтiв та спрямування їх на фiнансування прiорiтетних банкiвських проектiв; - сприяння розвитку мiжгалузевих та мiжрегiональних виробничих зв'язкiв та мiжнародного спiвробiтництва; - впровадження проектiв по залученню iноземних iнвестицiй; - скорочення термiну розрахункiв мiж пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу та їх основними постачальниками та споживачами. Операцiї банку не залежать вiд сезонних змiн. ПАТ"ПФБ" надає клiєнтам банкiвськi послуги по всiй територiї України, в м.Києвi та Київськiй областi, в м. Кременчук та Полтавськiй областi. Клiєнтами банку є юридичнi та фiзичнi особи. Прiоритетними напрямками дiяльностi банку у 2010 роцi було розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, кредитування переважно пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, збiльшення об'єму кредитування фiзичних осiб, залучення клiєнтiв. На протязi 2010 року до ПАТ "Промислово-фiнансового банку" не застосовувались обмеження щодо володiння активами. Мета банку - бути надiйним, надавити клiєнтам найбiльший спектр банкiвських послуг, застосовуючи найновiтнiшi розробки банкiвського бiзнесу. Кiлькiсть дiючих комерцiйних банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення банкiвських операцiй збiльшується, що призводить до збiльшення конкуренцiї в банкiвському секторi. Iстотного значення набуває пошук шляхiв змiцнення фiнансової стiйкостi банкiв України, i тому активно потребують рiшення наступнi питання банкiвської сфери України: 1. Пiдвищення рiвня капiталiзацiї українських банкiв; 2. Пiдвищення прибутковостi банкiвського бiзнесу як виду економiчної дiяльностi, а саме збiльшення i полiпшення якостi та структури активiв банкiв; 3. Полiпшення якостi кредитного портфеля та портфеля цiнних паперiв. 4. Забезпечення оптимального спiввiдношення мiж власними та залученими коштами. 5. Посилення боротьби з вiдмиванням грошей.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 20.03.2009 року вiдбулося переведення заставного майна (будiвлi) у власнiсть ПАТ <ПФБ> вартiстю 775 500,00 гривень.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв визначається по початковiй вартостi (вартостi придбання), до якої включаються: - кошти, що сплачуються пiдрядникам за виконання проектно-вишукувальних робiт та виготовлення проектної документацiї; - кошти, що сплачуються постачальникам активiв (з вирахуванням торгiвельних знижок) та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт без непрямих податкiв); - реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що здiйснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; - суми ввiзного мита; - суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються Банку); - витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; - витрати на транспортування придбаного активу вiд постачальника та витрат на транспортування не введених до експлуатацiї необоротних активiв вiд однiєї установи Банку до iншої при централiзованому перерозподiлi; - витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобiв; - витрати на заробiтну плату працiвникам, якi залучаються до виконання робiт по договору пiдряду, та обов'язковi нарахування на неї; - iншi витрат , безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання. Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв як активу, його подальший облiк ведеться банком за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Змiн на протязi звiтного року у методi нарахування амортизацiї 2010 року не вiдбувалося. Усi необоротнi активи пiдлягають амортизацiї (крiм землi). Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється банком при визнаннi цього об'єкта активом, тобто при зарахуваннi на баланс. Нарахування амортизацiї основних засобiв призупиняється на перiод їх реконструкцiї та модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Основнi засоби емiтента знаходяться в м. Кременчуцi за адресами: -м. Кременчук, квартал 278-Б: власний адмiнiстративний будинок банку, комп'ютерна технiка та обладнання, автомобiлi, технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення, багаторiчнi насадження та iншi ОЗ. У ПАТ "ПФБ" є власна земельна дiлянка (Державний акт на право власностi на землю вiд 24 сiчня 2003 року); -м. Кременчук, квартал 101, 10-Г, нежитлове орендоване примiщення в якому вiдкрито вiддiлення №2, знаходиться: комп'ютерна технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення та iншi ОЗ; -Нежитлове орендоване примiщення в м. Кременчуцi по вул. Ленiна, 40/2 в якому вiдкрито вiддiлення №1, де знаходиться: комп'ютерна технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення та iншi ОЗ; -Нежитлове орендоване примiщення в м. Кременчуцi, вул. Ленiна,7 в якому вiдкрито вiддiлення №4: комп'ютерна технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення та iншi ОЗ; -Нежитлове орендоване примiщення в м. Кременчук пр. Полтавський, 2-б в якому вiдкрито вiддiлення №7: комп'ютерна технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення та iншi ОЗ; -Нежитлове примiщення м. Кременчук, вул. Київська, 62 в якому вiдкрито вiддiлення №5: комп'ютерна технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення та iншi ОЗ; -Нежитлове примiщення м. Кременчук, вул. Перемоги, 4 в якому вiдкрито вiддiлення №3: комп'ютерна технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення та iншi ОЗ; -Нежитлове примiщення м. Кременчук, пр.50-рiччя Жовтня, 35 в якому розмiщено банкомат ПАТ "ПФБ". Основнi засоби емiтента знаходяться також в м. Києвi за адресами: -м. Київ, вул. Рибальська, 8, а саме: комп'ютерна технiка та обладнання, технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення та iншi ОЗ; -м. Київ, вул. О. Горовица, 5, а саме: нежитлове адмiнiстративне примiщення, комп'ютерна технiка та обладнання, технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення та iншi ОЗ; -м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24, а саме: комп'ютерна технiка та обладнання, автомобiлi, технiка та обладнання, меблi та сейфи, основнi засоби виробничого та невиробничого призначення та iншi ОЗ. Об'єкти оренди ПАТ "ПФБ" станом на 01 сiчня 2011 року: Нежитлове примiщення м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24 - ЗАТ "Градосфера" Нежитлове примiщення м. Київ, вул. Рибальська, 8 - ПП "Укррембудiнвест" Нежитлове примiщення м. Кременчук, квартал 101, 10-Г - ЗАТ "Градосфера" Нежитлове примiщення м. Кременчук, вул. Перемоги, 4 - ЗАТ "Градосфера" Нежитлове примiщення м. Кременчук, вул. Ленiна ,40/2 - ЗАТ "Градосфера" Нежитлове примiщення м. К ременчук, вул. Ленiна,7 - ЗАТ "Градосфера" Нежитлове примiщення м. Кременчук, пр. Полтавський, 2-б - ЗАТ "Псьол" Нежитлове примiщення м. Кременчук, вул. Київська, 62 - ЗАТ "Псьол" Нежитлове примiщення м. Кременчук, пр. 50-рiччя Жовтня, 35 - ЗАТ "Готель "Нафтохiмiк" Нежитлове примiщення м. Кременчук, вул. Г. Жадова, 4 - ЗАТ "Градосфера"
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть банку, як i на всю банкiвську сферу України в цiлому, iстотний вплив мають полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори. Ступiнь залежностi банку вiд законодавчих або економiчних обмежень середня.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафи, пенi, що сплачувались ПАТ "ПФБ" протягом 2011 року складають 3 745,86 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Станом на 01.01.2012 року ПАТ "ПФБ" достатньо капiталiзований, робочого капiталу достатньо для поточних потреб. Для фiнансування дiяльностi ПАТ "ПФБ" планує: - активiзувати роботи по залученню на депозитнi та поточнi рахунки вiд населення тимчасово вiльних коштiв, як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах; - збiльшити кiлькiсть банкiвських операцiй по вiдповiдальному збереженню документiв, грошових коштiв i цiнностей фiзичних та юридичних осiб; - збiльшити кiлькiсть утримувачiв карток мiжнародної платiжної системи VISA; - впроваджувати новi банкiвськi технологiї; - нарощувати статутний капiтал банку.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 2011 рiк укладених банком, але ще не виконаних договорiв не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Банк у 2012 роцi планує: - для забезпечення розвитку i фiнансової надiйностi банку в iнтересах акцiонерiв, клiєнтiв та вкладникiв збiльшити статутний капiтал банку; - збiльшити залучення вкладiв, що дасть можливiсть розширити кредитний портфель та отримати додатковий прибуток; - за рахунок оптимiзацiї кредитного портфелю та збiльшення робочих активiв пiдвищити рентабельнiсть дiючих активiв; - бiльш активно проводити валютнi операцiї; - для збiльшення доходiв вiд комiсiйних операцiй необхiдно продовжувати роботу з такими iнструментами як пластиковi картки, комiсiйнi операцiї з цiнними паперами. - направляти свою дiяльнiсть на пошук та залучення нових клiєнтiв, покращення якостi банкiвських продуктiв: тарифiв, процентних ставок, технологiй та сучасного розрахункового обслуговування; - сформувати ефективну дiйову систему внутрiшнього аудиту банку, забезпечивши безумовне виконання рiшень загальних зборiв, ради та правлiння банку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік ПАТ "ПФБ" займається дослiдженням ринкiв капiталу та фондових ринкiв з метою залучення та iнвестування грошових коштiв, пошуку нових контрагентiв, розробки нових програм з корпоративного обслуговування клiєнтiв банку.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається З метою повернення прострочених та пролонгованих позик банком проводилася претензiйно-позовна робота щодо позичальникiв.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Банк створений i направляє свою дiяльнiсть на забезпечення комплексного, кредитного, розрахункового, касового, валютного обслуговування пiдприємств, установ i органiзацiй споживчої кооперацiї та пiдприємств iнших форм власностi, пiдтримку розвитку фермерських господарств, пiдтримку розвитку торгiвлi i насичення споживчого ринку товарами та послугами. ПАТ "ПФБ" має банкiвську Лiцезiю № 189 вiд 07.11.2011 року та письмовий дозвiл № 189-3 вiд 07.11.2011 року, виданi Нацiональним банком України, термiн дiї яких - безстроковий. Торгiвля акцiями банку на бiржах не здiйснюється. Перебував в лiстингу ПрАТ "УМВБ" з 23.03.2011 р. по 23.05.2011 р. ПАТ "ПФБ" не проходив рейтинг.