Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2011

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Київська д/н 01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 279 65 40
Факс 044 279 13 22
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "БДО"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20197074
Місцезнаходження Дніпропетровська Днiпропетровський 49000 м.Днiпропетровськ вул. Сєрова, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2868
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (044) 496-05-87, 496-05-88
Факс (044) 496-05-89
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис ТОВ "БДО" здiйснювало аудиторську перевiрку ПАТ "ПФБ" за результатми дiяльностi за 2010 рiк. Аудиторський висновок додається до рiчного звiту ПАТ "ПФБ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "ОНIКС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32079024
Місцезнаходження Полтавська Автозаводський 39601 м. Кременчук квартал 278, 22-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №528745-528764
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.04.2010
Міжміський код та телефон (0536) 79-32-62
Факс ((0536) 79-32-61
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис Страхова компанiя, послугами якої користується ПАТ "ПФБ"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження Київська д/н д/н м. Київ вул. Шовковична, буд. 42/44, 6 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 390872
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2010
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс (044) 277-50-01
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Опис Товариство надає послуги органiзатора торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку, у тому числi послуги щодо котирування цiнних паперiв та укладання угод.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Київська д/н 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №470611
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009
Міжміський код та телефон 044 585 42 40
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис ПАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає депозитарнi послуги.