Інформація про загальні збори акціонерів

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2011

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.01.2011
Кворум зборів** 98.66
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї ПАТ <ПФБ>. 2.Про порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <ПФБ>. 3.Про вiдкликання та звiльнення Голови та членiв Спостережної ради ПАТ <ПФБ>. 4.Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ <ПФБ>. 5.Визначення кiлькiсного складу Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї ПАТ <ПФБ>. 6.Обрання (затвердження) голови та членiв Спостережної ради ПАТ <ПФБ>. 7.Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) ПАТ <ПФБ>. 8.Затвердження умов роботи членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) в ПАТ <ПФБ>. 9.Внесення змiн до Статуту ПАТ <ПФБ>. Затвердження Статуту ПАТ <ПФБ> в новiй редакцiї. 10.Затвердження внутрiшнiх Положень ПАТ <ПФБ>. 11.Внесення змiн до внутрiшнiх Положень ПАТ <ПФБ>. 12.Про попереднє схвалення значних правочинiв ПАТ <ПФБ>. 13.Затвердження рiшень Правлiння та Спостережної ради ПАТ <ПФБ>. Результати розгляду питань порядку денного: Всi питання Порядку денного прийнятi "за" одноголосно.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2011
Кворум зборів** 98.66
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї ПАТ <ПФБ>. 2.Про порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <ПФБ>. 3.Затвердження звiту Правлiння про фiнансову-господарську дiяльнiсть ПАТ <ПФБ> у 2010 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ <ПФБ> у 2011 роцi. 4.Затвердження звiту Спостережної ради ПАТ <ПФБ>. 5.Затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ <ПФБ> та зовнiшнього аудиту про наслiдки перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ <ПФБ> за 2010 рiк. 6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ <ПФБ> за 2010 рiк. 7.Визначення порядку розподiлу прибутку, отриманого ПАТ <ПФБ> у 2010 роцi. Затвердження розмiру дивiдендiв, строку та порядку їх виплати. 8.Збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "ПФБ" за рахунок додаткових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi. 9.Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй ПАТ "ПФБ", затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй ПАТ "ПФБ". 10.Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй ПАТ "ПФБ". 11.Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження приймати рiшення та здiйснювати дiї, передбаченi чинним законодавством України щодо закритого (приватного) розмiщення акцiй ПАТ "ПФБ". 12.Про вiдкликання та звiльнення Голови та членiв Правлiння ПАТ <ПФБ>. 13.Про обрання Голови та членiв Правлiння ПАТ <ПФБ>. 14.Про вiдкликання та звiльнення Голови та членiв Спостережної ради ПАТ <ПФБ>. 15.Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ <ПФБ> та припинення їх повноважень. 16.Визначення кiлькiсного складу Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї ПАТ <ПФБ>. 17.Обрання Голови та членiв Спостережної ради ПАТ <ПФБ>. 18.Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ <ПФБ>. 19.Затвердження умов роботи Голови та членiв Правлiння, Голови та членiв Спостережної ради, членiв Ревiзiйної комiсiї в ПАТ <ПФБ>. 20. Внесення змiн до Статуту ПАТ <ПФБ>. Затвердження Статуту ПАТ <ПФБ> у новiй редакцiї. 21.Затвердження внутрiшнiх положень ПАТ <ПФБ>. 22.Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ <ПФБ>. 23.Скасування внутрiшнiх положень ПАТ <ПФБ>. 24.Про попереднє схвалення значних правочинiв ПАТ <ПФБ>. 25.Затвердження рiшень Правлiння та Спостережної ради ПАТ <ПФБ>. 26.Про передачу окремих повноважень загальних зборiв акцiонерiв iншим органам управлiння ПАТ <ПФБ>.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.10.2011
Кворум зборів** 98.6607
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї ПАТ <ПФБ>. 2.Про порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <ПФБ>. 3.Внесення змiн до Статуту ПАТ <ПФБ>. Затвердження Статуту ПАТ <ПФБ> у новiй редакцiї. 4.Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ <ПФБ>.

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.