Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2011

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 93 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 7 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 9 осiб, фонд оплати працi звiтного року становить 6 297 тис. грн. Вiдносно попереднього року розмiр фонду оплати працi збiльшився на 123 тис. грн. у зв'язку iз виплатою компенсацiї за невикористанi вiдпустки звiльненим працiвникам та у зв'язку виплатою iндексацiї працюючим працiвникам банку. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. ПАТ "ПФБ" протягом звiтного перiоду сприяв та надавав можливiсть працiвникам банку пiдвищувати свою квалiфiкацiю. Спiвробiтники банку брали участь у тематичних семiнарах та проходили навчання у Нацiональному центрi пiдготовки банкiвських працiвникiв України за спецiальними програмами навчання. Крiм того, фахiвцi ПАТ "ПФБ" регулярно та своєчасно проходять сертифiкацiю, необхiдну для здiйснення певних видiв дiяльностi, в тому числi для здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, проведення фiнансового монiторингу операцiй банку тощо.