Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2011

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств


Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Асоцiацiя "УкрСВIФТ" 04053, м. Київ вул. Обсерваторна, 21-А
Опис Цiлi Асоцiацiї: - Iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та комунiкацiй - Формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем на Українi - Представлення iнтересiв українських фiнансових органiзацiй, що є членами та користувачами СВIФТ в органах державної влади та законодавчих органах - Координацiя фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань, пов'язаних з роботою у СВIФТ - Спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ - Прийняття участi у розробцi нових фiнансових стандартiв - Iнформування фiнансових органiзацiй - членiв СВIФТ щодо рiшень державних органiв, якi стосуються передачi фiнансової iнформацiї - Органiзацiя навчання та проведення обмiну досвiдом роботи у СВIФТ - Органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи нацiональних груп членiв та користувачiв СВIФТ на Українi - Органiзацiя процедур ввозу-вивозу, замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання. ПАТ "ПФБ" є членом Асоцiацiї "УкрСВIФТ" з 30.03.2006р. ПАТ"ПФБ" не є афiлiйованою структурою Асоцiацiї "УкрСВIФТ".
Приватне акцiонерне товариство "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, 6 поверх
Опис ПрАТ ""ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"" є фондовою бiржею. Банк є членом ПрАТ ""ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"" з 2006 року. Членство в ПрАТ ""ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"" дає можливiсть ПАТ "ПФБ" брати участь в торгах на бiржi, тобто бути учасником органiзацiйно оформленого фондового ринку .
АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI" 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Опис Саморегулiвна органiзацiя, членство в якiй необхiдне для здiйснення професiйної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. ПАТ "ПФБ" є членом цiєї Асоцiацiї з 10 липня 2009 року (Свiдоцтво № 714). Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" створена 12.03.2009 р. шляхом консолiдацiї трьох СРО (СРО "Регiональний Фондовий Союз", СРО ВАТ "Київська Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова Бiржа"). Основними завданнями Асоцiацiї є: - забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку; - захист прав та законних iнтересiв членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв; - посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї. Асоцiацiя здiйснює активний захист iнтересiв учасникiв шляхом нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади.
Приватне акцiонерне товариство "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Опис ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" є фондовою бiржею. Банк є членом ПрАТ "УМВБ" з 1998 року. Членство в ПрАТ "УМВБ" дає можливiсть ПАТ "ПФБ" брати участь в торгах на бiржi, тобто бути учасником органiзацiйно оформленого фондового ринку
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв 01133 Україна, Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61
Опис Саморегулiвна органiзацiя, членство в якiй необхiдне для здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв. ПАТ "ПФБ" є членом цiєї Асоцiацiї 22 вересня 2004 року. ПАРД надає iнформацiйну та правову пiдтримку зберiгачам та реєстраторам цiнним паперам.
Асоцiацiя "Український кредитно-банкiвський союз" 01021 м. Київ, вул. Кловський узвiз, 9/2
Опис Асоцiацiя "Український кредитно-банкiвський союз"є саморегулiвною органiзацiєю, членами якої є банкiвськi установи та кредитнi спiлки. ПАТ "ПФБ" є членом цiєї асоцiацiї з 2002 року. Асоцiацiю "Український Кредитно-Банкiвський Союз" (далi по тексту - Кредитно-Банкiвський Союз) створено з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою.
АСОЦIАЦIЯ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" 01133 м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)
Опис АСОЦIАЦIЯ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" є об'єднання професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. ПАТ "ПФБ" є членом АСОЦIАЦIЇ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" з 03 лютого 2006 року (номер запису 442).
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Опис У 2009 роцi вiдбулося об'єднання ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз" i ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (ПрАТ "ВДЦП"). Правонаступником всiх прав та зобов'язань ВАТ "МФС" став ПрАТ "ВДЦП". ПАТ "ПФБ" з 2004 року є учасником ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз". Депозитарна дiяльнiсть є виключним видом дiяльностi депозитарiю ПрАТ "ВДЦП". ПрАТ "ВДЦП" обслуговує операцiї емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв, здiйснює зберiгання цiнних паперiв у документарнiй та бездокументарнiй формах; обслуговує обiг цiнних паперiв у бездокументарнiй формi; проводить операцiї знерухомлення цiнних паперiв i подальше обслуговування угод з ними; здiйснює функцiї номiнального утримувача в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, депонованих у депозитарiї; надає iнформацiйно-консультативнi послуги з питань депозитарної дiяльностi тощо.
ВАТ <Нацiональний депозитарiй України> 01001, м.Київ, вул. Грiнченка, 3
Опис Нацiональний депозитарiй України створений для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. З 2009 року ПАТ "ПФБ" є учасником ВАТ "Нацiональний депозитарiй України". Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв, клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тощо.
Мiжнародна платiжна система Visa International 900 Metro Centre Boulevard, Foster City, State of California, United States of America 94404
Опис Банк є асоцiйованим членом Мiжнародної платiжної системи "Visa International" з 07.12.2004р., емiтентом та еквайром (здiйснює випуск та обслуговування платiжних карток, виконує розрахунки за здiйсненi операцiї iз застосуванням виданих ним платiжних карток, виконує розрахунки з пiдприємствами торгiвлi (послуг) за операцiями, здiйсненими iз застосуванням платiжних карток та здiйснює операцiї з видачi готiвкових коштiв держателям платiжних карток - клiєнтам iнших банкiвських установ).
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б
Опис Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб створений на виконання Указу Президента України вiд 10.09.1998р. №996/98 та є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Основною цiллю дiяльностi Фонду є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв, фiлiй iноземних банкiв. Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду в грошовiй одиницi України з дня призначення лiквiдатора учасника (тимчасового учасника) Фонду. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 02.09.1999р.