Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

⇐ Повернутися

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 31.12.2013 року

(число, місяць, рік)

.................................................................................................................................... (тис. грн.)

 

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

АКТИВИ

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

24271

21434

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

 

646

686

Торгові цінні папери

7

2020

23278

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

6968

3088

Кредити та заборгованість клієнтів

10

184286

147530

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

2

2

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні (2) компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

 

560

139

Відстрочений податковий актив

 

0

58

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

11065

12302

Інші фінансові активи

17

49

155

Інші активи

18

2393

526

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

19

384

937

Усього активів

 

232644

210135

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Кошти банків

20

8055

4796

Кошти клієнтів

21

89257

74832

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

 

726

315

Відстрочені податкові зобов’язання

 

90

0

Резерви за зобов’язаннями

24

200

0

Інші фінансові зобов'язання

25

1232

369

Інші зобов'язання

26

940

803

Субординований борг

27

0

0

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

Усього зобов'язань

 

100500

81115

ВЛАСНИЙ капітал

 

 

 

Статутний капітал

28

113208

116979

Емісійні різниці

28

609

609

Незареєстровані внески до статутного капіталу

 

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

4287

(2451)

Резервні та інші фонди банку

 

14040

13883

Резерви переоцінки

29

0

0

Неконтрольована частка (3)

 

0

0

Усього власного капіталу

 

132144

129020

 

1

2

3

4

Усього зобов’язань та власного капіталу

 

232644

210135

 

Примітки: Фінансова звітність ПАТ "ПФБ" складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( МСФЗ). Сума коштів в інших банках за попередній період ретроспективно скоригована (зменшена) на суму кредиту овернайт (2003 тис. грн), наданого на міжбанківському ринку та суму резерву (723 тис грн.), сформованого за цим кредитом. Зазначена сума перенесена до грошових коштів та їх еквівалентів.

 

Затверджено до випуску та підписано

18.04.2014 року

Рубан А.В. (0536)79-28-55

(прізвище виконавця, номер телефону)

 

Керівник                                                                                  О.В.Васильченко

........................................................................................ (підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                           Н.І.Івасенко

........................................................................................ (підпис, ініціали, прізвище)

 

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

за 2013 рік

....................................................................................................................................(тис. грн.)

 

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Процентні доходи

31

36244

32816

Процентні витрати

31

(6268)

(6852)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

 

29976

25964

Комісійні доходи

32

3353

3515

Комісійні витрати

32

(2534)

(891)

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

 

(848)

(13)

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

43

0

0

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

 

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

 

(36)

388

Результат від переоцінки іноземної валюти

 

144

193

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

9, 10

(95)

(80)

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

9, 10

(5199)

(6599)

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

22

43

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

(200)

200

Інші операційні доходи

33

640

522

Адміністративні та інші операційні витрати

34

(22733)

(19630)

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 

4186

3612

Витрати на податок на прибуток

35

(1062)

(474)

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

 

3124

3138

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

19

0

0

Прибуток/(збиток) за рік

 

3124

3138

ІНШИМ СУКУПНИЙ ДОХІД:

 

 

 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

0

0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

 

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

 

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності

 

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

 

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

29

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік

 

0

0

Усього сукупного доходу за рік

 

0

0

 

 

 

 

Прибуток (збиток), що належить:

 

 

 

власникам банку

 

3124

3138

неконтрольованій частці

 

0

0

 

 

 

 

Усього сукупного доходу, що належить:

 

 

 

власникам банку

 

0

0

неконтрольованій частці

 

0

0

 

 

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

36

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

2,95

2,96

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

2,95

2,96

 

 

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

36

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

0

0

 

 

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:

36

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

 

2,95

2,96

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

 

2,95

2,96

 

Примітки: Банком впродовж 2013 року виконувались вимоги Нацонального банку України щодо формування в повному обсязі резервів та дотримання всіх економічних нормативів, у тому числі нормативів капіталу, ризику та ліквідності. Дані Звіту про фінансові результати банку заповнені відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності (МСФЗ).

Затверджено до випуску та підписано

18.04.2014 року

Рубан А.В. (0536) 79-28-55

(прізвище виконавця, номер телефону)

 

Керівник                                                                                  О.В. Васильченко

........................................................................................(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                           Н.І. Івасенко

........................................................................................(підпис, ініціали, прізвище)

 

Звіт про про рух грошових коштів за прямим методом

за 2013 рік

...................................................................................................................................(тис. грн.)

Найменування статті

Приміт­

ки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

грошові кошти від операційної діяльності

 

 

 

Процентні доходи, що отримані

 

31765

33065

Процентні витрати, що сплачені

 

(5780)

(6593)

Комісійні доходи, що отримані

 

3353

3515

Комісійні витрати, що сплачені

 

(2534)

(891)

Результат операцій з торговими цінними паперами

 

848

(13)

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

 

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

 

108

580

Інші отримані операційні доходи

 

856

522

Виплати на утримання персоналу, сплачені

 

(10948)

(9496)

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

 

(10032)

(16294)

Податок на прибуток, сплачений

 

(915)

(590)

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях

 

6721

3805

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України

 

40

373

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

 

21913

15266

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

 

(3259)

14315

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів

 

(39090)

(14722)

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

 

106

55

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

 

(1867)

300

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

 

3259

4796

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

 

14425

(23570)

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

 

200

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

 

1000

614

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності

 

3448

1230

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

(503)

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

1

2

3

4

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

Придбання основних засобів

14

(595)

400

Надходження від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

Придбання нематеріальних активів

14

(16)

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

 

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності

 

(611)

(103)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності

 

0

0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

 

2837

1129

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

 

21434

20305

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

24271

21434

Примітки: При розрахунку руху грошових коштів за 2013 рік ПАТ "ПФБ" використовував прямий метод. Звіт про рух грошових коштів за попередній період ретроспективно скоригований в частині чистого (збільшення)/зменшення коштів в інших банках в зв'язку з коригуванням приміток "Грошові кошти" та "Кошти в інших банках" за минулий період.

Затверджено до випуску та підписано

18.04.2014      року

Рубан А.В. (0536)79-28-55

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник                                                                                               О.В. Васильченко

.......................................................................................(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                         Н.І. Івасенко

.......................................................................................(підпис, ініціали, прізвище)

 

Звіт про про рух грошових коштів за непрямим методом

за 2013 рік

...................................................................................................................................(тис. грн.)

Найменування статті

Приміт­

ки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

грошові кошти від операційної діяльності

 

 

 

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 

0

0

Коригування:

 

 

 

Знос та амортизація

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів

 

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

 

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

 

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

 

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

 

0

0

(Нараховані доходи)

 

0

0

Нараховані витрати

 

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

 

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності

 

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

 

0

0

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та

 

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

 

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

 

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток

 

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

 

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності

 

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

1

2

3

4

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

Придбання основних засобів

14

0

0

Надходження від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

Придбання нематеріальних активів

14

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

 

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності

 

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності

 

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

 

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

 

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

 

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

0

0

Примітки: Відповідно до п.3.5 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", затвердженої Постановою Правління НБУ від 24.10.2011р. №373 (із змінами і доповненнями), комерційний банк самостійно вибирає метод складання звіту про рух грошових коштів (прямий або непрямий). При підготовці фінансового річного звіту ПАТ "ПФБ" було використано прямий метод.

Затверджено до випуску та підписано

18.04.2014      року

Рубан А.В. (0536)79-28-55

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник                                                                                              Васильченко О.В.

.......................................................................................(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                        Івасенко Н.І.

.......................................................................................(підпис, ініціали, прізвище)

 

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

за 2013 рік

...................................................................................................................................(тис. грн.)

Найменування статті

При-

міт-

Належить власникам банку

Неконтрольо вана частка

Усього

власного

капіталу

ки

статутний

капітал

емісійні

різниці

резервні, інші фонди та резерви переоцінки

нерозподі­

лений

прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)

 

116979

609

13779

(5485)

125882

0

125882

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення

5

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок попереднього періоду

 

116979

609

13779

(5485)

125882

0

125882

Усього сукупного доходу

29

0

0

0

3138

3138

0

3138

Емісія акцій:

28

 

 

 

 

 

 

 

номінальна вартість

 

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

 

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

 

купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець попереднього періоду

 

116979

609

13883

(2451)

129020

0

129020

Усього сукупного доходу

29

(10979)

0

0

10979

0

0

0

Емісія акцій:

28

 

 

 

 

 

 

 

номінальна вартість

 

7208

0

0

(7208)

0

0

0

емісійний дохід

 

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

 

купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання компаній

 

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець звітного періоду

 

113208

609

14040

4287

132144

0

132144

Примітки: Протягом 2013 року Банком стабільно дотримувались нормативи капіталу, встановлені Національним банком України.

Затверджено до випуску та підписано

18.04.2014 року

Рубан А.В. (0536)79-28-55

(прізвище виконавця, номер телефону)

 

Керівник                                                                                              О.В. Васильченко

......................................................................................(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                        Н.І. Івасенко

......................................................................................(підпис, ініціали, прізвище)