Текст аудиторського висновку (звіту)

⇐ Повернутися

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

20197074

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова,4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2868 23.04.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

88, П 000088, 16.04.2013 22.12.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Звіт незалежного аудитора Акціонерам та керівництву ПАТ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК»

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», 39627, м. Кременчук, квт. 278 22-Б, Полтавська область, Україна, код за ЄДРПОУ 25292831, дата проведення державної реєстрації 29.12.1997 р. (далі - Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, яка включає звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2013 рік, звіт про зміни у власному капіталі за 2013 рік, звіт про рух грошових коштів за 2013 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Банку несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Питання, що не впливають на думку аудитора

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо вашу увагу на інформацію у Примітці 2 до фінансової звітності, у якій зазначається, що Банк веде свою діяльність в умовах політичної та економічної кризи, яка загострилася в Україні, починаючи з листопада 2013 року. Політична та економічна ситуація в країні значною мірою залежатиме від ефективності дій, які буде вживати керівництво країни. Тому на сьогодні неможливо оцінити ефект, який буде мати політична та економічна криза на фінансовий стан Банку та результати його діяльності в майбутньому. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які могли б мати місце, якби Банк не зміг продовжувати свою діяльність у майбутньому.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Звіт, підготовлений відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29 вересня 2011 року.

  1. На нашу думку, вартість чистих активів Банку станом на 31 грудня 2013 року відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України, у всіх суттєвих аспектах.
  2. На нашу думку, інформація, що розкривається Банком та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2013 року, не містить суттєвих невідповідностей.
  3. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Банку, що виконання Банком значних правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, було здійснено відповідно вимогам чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах, наведено достовірно.
  4. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Банку, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління Банку вимогам чинного законодавства України, відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу Банку щодо відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає вимогам чинного законодавства.
  5. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Банку шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Банку, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потрібують розкриття в даному аудиторському висновку.

Київ, 18 квітня 2014 року

Балченко С.О.

Директор ТОВ «БДО»

Сертифікат № 0040 дійсний до 01.01.2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО»

Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4, телефон 370-30-43 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20197074

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 2868 від 23.04.2002 року, дійсне до 22.12.2016 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серія та номер П 000088, строк дії свідоцтва з 16.04.2013 року до 22.12.2016 року. Договір на надання аудиторських послуг № 156/17А від 09.10.2013 р.

Термін проведення аудиту з 24.02.2014 по 18.04.2014.