Інформація про зобов’язання емітента

⇐ Повернутися

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов‘язань

Дата

виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн)

Відсоток за користування коштами (% річних)

Дата

погашення

Кредити банку

X

8000

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

міжбанківський кредит

05.12.2013

4000

11

20.01.2014

міжбанківський кредит

17.12.2013

4000

14

16.01.2014

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

911

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

2077

X

X

Усього зобов’язань

X

10988

X

X

Опис: Податкові зобов'язання ПАТ "ПФБ" складаються, (тис.грн.): -податок на прибуток - 726,000 - відстрочений податок - 90,000 -податок на додану вартість - 95,000