Опис бізнесу

⇐ Повернутися

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Публічне акціонерне товариство „Промислово-фінансовий банк” (надалі за текстом - Банк), є правоноступником всього майна, прав та обов'язків Акціонерного комерційного «Промислово- фінансового банку», створеного відповідно до рішення Установчих зборів від 18 вересня 1997 року. Банк зареєстрований Національним банком України 29 грудня 1997 року за реєстраційним номером 272.

З метою приведення організаційно-правової форми Банку, створеного у формі відкритого акціонерного товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23.04.2010 р.) було прийняте рішення про зміну найменування Акціонерного комерційного «Промислово-фінансового банку» на Публічне акціонерне товариство «Промислово-фінансовий банк».

Інформація про організаційну структуру емітента

Вищим органом управління Банку є Загальні збори акцiонерiв. В період між проведенням Загальних з6орів контроль за діяльностю банку здійснює Спостережна рада Банку. Голова та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв (їх представників). Виконавчим органом банку є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом банку, рішеннями Загальних зборів і Спостережної ради банку.

Станом на 31.12.2013 року ПАТ "ПФБ" не має дочірніх підприємств. Банк має одну філію в м. Київ та 2 відділення в м. Кременчук.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 93 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 8 осіб, які працюють за сумісництвом на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) -13. Фонд оплати праці 7 995,1 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення відносно попереднього року на 1 000,7 тис. грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. ПАТ "ПФБ" на протязі звітного періоду сприяв та надавав можливість працівникам банку підвищувати свою кваліфікацію. Співробітники Банку брали участь у тематичних семінарах та проходили навчання у Національному центрі підготовки банківських працівників України за спеціальними програмами навчання. Крім того, фахівці ПАТ "ПФБ" регулярно та своєчасно проходять сертифікацію, необхідну для здійснення певних видів діяльності, в тому числі для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, проведення фінансового моніторингу операцій банку тощо.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

ПАТ „ПФБ” не входить до будь-яких об'єднань підприємств. Банк є членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, учасником саморегулівної організації "Асоціація "Українські Фондові Торговці", учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, учасником міжнародної платіжної системи VISA International, член асоціації „УкрСВІФТ”, членом Приватного акціонерного товариства „Українська міжбанківська валютна біржа” та Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа ПФТС”.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами ПАТ "ПФБ" не проводило.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

Опис обраної облікової політики

В 2013 році фінансовий стан банку характеризувався, як стабільний. Капітал достатній для забезпечення поточних операцій банку, виконання економічних нормативів та ліцензійних вимог, встановлених НБУ. В обліковій політиці в 2013 році банк керувався чинними законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку а також Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Облікова політика банку була незмінна протягом року, крім випадків змін у законодавстві та в нормативних документах Національного банку України, які регламентували банківську діяльність.

Публічне акціонерне товариство “Промислово-фінансовий банк” має банківську ліцензію № 189 від 07.11.2011р. та письмовій дозвіл № 189-3 від 07.11.2011р. які видані Національним банком України, на право надання банківських послуг визначених частиною третьою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Доходи та витрати банку:

 • визнаються в періодах, до яких вони відносяться;
 • визнання доходів та здійснених витрат, які відносились до майбутніх періодів, як відстрочених;
 • визнання податкового результату від відстрочених доходів і витрат, як відстроченого, розрахунки за яким відбудуться в майбутньому періоді;
 • оцінка доходів та витрат на момент придбання або продажу за методом нарахування;
 • розподіл доходів та витрат банку на процентні, комісійні, торгові прибутки та збитки, інші банківські і небанківські доходи та витрати;
 • процентні і комісійні доходи та витрати, а саме - доходи від кредитів і депозитів, доходи у вигляді амортизації дисконту по цінним паперам пропорційно часу і сумі активів і зобов’язань;
 • торгові прибутки та збитки, як результат від операцій по придбанню та продажу різних фінансових інструментів, зокрема, цінних паперів, валюти;
 • інші банківські доходи та витрати, як результат від здійснення операцій, пов’язаних з банківською діяльністю;
 • небанківські доходи та витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності банку, а саме, утримання персоналу, податки та збори, різні експлуатаційні витрати, тощо.

В обліковій політиці банк застосовував слідуючі методи відображення доходів та витрат:

 • з обліку процентних та дисконтних доходів і витрат - метод нарахування;
 • облік небанківських доходів і витрат за касовим методом;
 • облік всіх доходів і витрат наростаючим підсумком з початку року, а залишки за цими рахунками закривати в кінці року на фінансові результати;
 • окремий облік накопичених процентів, дисконту або премії. Дисконт або премія за купонними цінними паперами амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка;
 • комісійні доходи за операційне обслуговування клієнтів обліковуються за методом нарахування в тому звітному періоді, в якому вони можуть бути точно визначені;
 • інші комісійні доходи та витрати обліковуються за касовим методом у тому періоді, в якому вони отримані або сплачені;
 • процентні доходи та витрати нараховуються не рідше одного разу на місяць, виходячи з річних процентних ставок, використовуючи метод “факт/360";
 • процентні доходи за цінними паперами, сума амортизації дисконту або премії нараховуються одночасно з нарахуванням процентів. Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами;
 • проценти за купонними цінними паперами за процентною ставкою купона, починаючи з дати придбання з віднесенням до статей процентних доходів та витрат;
 • дохід за акціями у вигляді дивідендів в період прийняття рішення про їх виплату;
 • доходи та витрати від амортизації дисконту по цінним паперам відносяться до процентних доходів та витрат;
 • при амортизації дисконту (премії) по цінним паперам застосовувати рівномірний метод таким чином, щоб до моменту погашення цінних паперів залишок неамортизованого дисконту (премії) був рівний нулю.

Під час відображення доходів та витрат у іноземній валюті в звіті про фінансові результати використовуються офіційні курси на дату нарахування доходів і витрати в іноземній валюті з відображенням за рахунками 6 і 7 класів у національній валюті та за офіційним курсом на дату нарахування доходів або витрат у разі здійснення виправних проводок. Під час відображення активів та зобов'язань в іноземній валюті в “Звіті про фінансовий стан (Баланс)” використовувались такі курси:

 • за офіційним валютним курсом на дату одержання авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті гривні відображаються в разі надання послуг, виконання робіт, реалізації немонетарних активів;
 • за офіційним валютним курсом на дату сплати авансу (попередньої оплати) гривні відображаються в разі придбання за іноземну валюту немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) та отримання робіт і послуг;
 • за офіційним валютним курсом на дату валютування відображається іноземна валюта у подвійній оцінці - за номіналом та в гривневому еквіваленті (доходи та витрати, що нараховані, отримані або сплачені в іноземній валюті, всі зарахування та списання з кореспондентського рахунку, в тому числі внесок в іноземній валюті до статутного капіталу, куплена-продана іноземна валюта тощо).

На протязі 2013 року ПАТ “ПФБ” у своїй діяльності керувався принципами повноти бухгалтерського обліку, перевалюванням сутності над формою, автономності, окремого відображення активів та пасивів, обачливості, безперервності, суттєвості, відкритості, зведення, нарахування та відповідності доходів і витрат.

Застосована система обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов’язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність. Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва банку та його підрозділів оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, оцінки, контролю й використання своїх ресурсів. Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про доходи та витрати відповідно до чинного законодавства і використовується для складання податкової звітності. Зміни в податковому обліку не впливають на фінансовий облік.

Амотризація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється щомісячно за прямолінійним методом з урахуванням термінів їх використання. Нарахування амортизації по малоцінним необоротним матеріальним активам у першому місяці використання об’єкта здійснюється в розмірі 100 відсотків його вартості.

Облік фінансових інвестицій та їх оцінка здійснюються за кожною інвестицією в розрізі емітентів. Придбані цінні папери первісно оціються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю або за справедливою вартістю. Усі цінні папери, крім цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю і інвестиції у асоційовані та дочірні компанії, переглядаються на зменшення корисності.

Для запобігання ризиків за кредитними операціями банком прийнято ряд заходів, а саме: створення страхових резервів, забезпечення заборгованості заставою, що суттєво перевищує розмір наданих кредитів, моніторинг фінансового стану позичальника, встановлення лімітів кредитування та інші.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

 • надання кредитів юридичним та фізичним особам;
 • отримання грошових коштів від юридичних та фізичних осіб;
 • операції з валютними цінностями;
 • операції з цінними паперами;
 • депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;
 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами тощо.

Головною метою діяльності банку є збільшення доходів банку шляхом мобілізації та розміщення вільних ресурсів через ефективне та передбачливе управління структурою активів та пасивів банку, виконання операцій з фінансовими інструментами, за власний рахунок банку та за рахунок клієнтів.

Основними перспертивними завданнями банку є:

 • оперативне маневрування обіговими коштами клієнтів та спрямування їх на фінансування пріорітетних банківських проектів;
 • сприяння розвитку міжгалузевих та міжрегіональних виробничих зв'язків та міжнародного співробітництва;
 • впровадження проектів по залученню іноземних інвестицій;
 • скорочення терміну розрахунків між підприємствами паливно-енергетичного комплексу та їх основними постачальниками та споживачами.

Операції банку не залежать від сезонних змін.

ПАТ"ПФБ" надає клієнтам банківські послуги по всій території України, в м.Києві та Київській області, в м. Кременчук та Полтавській області. Клієнтами банку є юридичні та фізичні особи. Пріоритетними напрямками діяльності банку у 2013 році було розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитування юридичних осіб у галузі виробництва, збільшення об'єму кредитування фізичних осіб, залучення клієнтів.

На протязі 2013 року до ПАТ “Промислово-фінансового банку” не застосовувались обмеження щодо володіння активами.

Мета банку - бути надійним, надавити клієнтам найбільший спектр банківських послуг, застосовуючи найновітніші розробки банківського бізнесу.

Кількість діючих комерційних банків, які мають банківську ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій збільшується, що призводить до збільшення конкуренції в банківському

секторі.

Істотного значення набуває пошук шляхів зміцнення фінансової стійкості банків України, і тому активно потребують рішення наступні питання банківської сфери України:

 1. Підвищення рівня капіталізації українських банків;
 2. Підвищення прибутковості банківського бізнесу як виду економічної діяльності, а саме збільшення і поліпшення якості та структури активів банків;
 3. Поліпшення якості кредитного портфеля та портфеля цінних паперів.
 4. Забезпечення оптимального співвідношення між власними та залученими коштами.
 5. Посилення боротьби з відмиванням грошей.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років

20.03.2009 року відбулося переведення заставного майна (будівлі) у власність ПАТ «ПФБ» вартістю 775 500,00 гривень.

29.10.2013                року оприбутковано земельну ділянку, яка перейшла у власність ПАТ "ПФБ" як іпотекодержателя вартістю 97 014,00 гривень.

13.12.2013                        року відбувся продаж заставного майна (квартири), яке перейшло у власність ПАТ "ПФБ" вартістю                         423 173,80   гривень.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами

Протягом 2013 року ПАТ "ПФБ" було укладено договори з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу. Сторони правочинів, зміст, сума, підстава укладання є банківською таємницею.

Інформація про основні засоби емітента

Первісна вартість об'єкта основних засобів визначається по початковій вартості (вартості придбання), до якої включаються:

 • кошти, що сплачуються підрядникам за виконання проектно-вишукувальних робіт та виготовлення проектної документації;
 • кошти, що сплачуються постачальникам активів (з вирахуванням торгівельних знижок) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються Банку);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на транспортування придбаного активу від постачальника та витрат на транспортування не введених до експлуатації необоротних активів від однієї установи Банку до іншої при централізованому перерозподілі;
 • витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • витрати на заробітну плату працівникам, які залучаються до виконання робіт по договору підряду, та обов'язкові нарахування на неї;
 • інші витрат , безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання.

Після первісного визнання об'єкта основних засобів як активу, його подальший облік ведеться банком за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Змін на протязі звітного року у методі нарахування амортизації 2013 року не відбувалося.

Усі необоротні активи підлягають амортизації (крім землі). Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється банком при визнанні цього об'єкта активом, тобто при зарахуванні на баланс.

Нарахування амортизації основних засобів призупиняється на період їх реконструкції та модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Основні засоби емітента знаходяться в м. Кременчуці за адресами:

-м. Кременчук, квартал 278-Б: власний адміністративний будинок банку, комп’ютерна техніка та обладнання, автомобілі, техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого призначення, багаторічні насадження та інші ОЗ. У ПАТ “ПФБ” є власна земельна ділянка (Державний акт на право власності на землю від 24 січня 2003 року);

-Нежитлове орендоване приміщення в м. Кременчуці по вул. Леніна, 40/2 в якому відкрито відділення №1, де знаходиться: комп’ютерна техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого призначення та інші ОЗ;

-Нежитлове приміщення м. Кременчук, вул. Перемоги, 4 в якому відкрито відділення №3: комп’ютерна техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого призначення та інші ОЗ.

Основні засоби емітента знаходяться також в м. Києві за адресами:

-м. Київ, вул. О. Горовица, 5, а саме: нежитлове адміністративне приміщення, комп’ютерна техніка та обладнання, техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого призначення та інші ОЗ;

-м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме: комп’ютерна техніка та обладнання, автомобілі, техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого призначення та інші ОЗ. Об’єкти оренди ПАТ “ПФБ” станом на 01 січня 2014 року:

Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 - ТОВ “Градосфера”

Нежитлове приміщення м. Кременчук, вул. Перемоги, 4 - ТОВ “Градосфера”

Нежитлове приміщення м. Кременчук, вул. Леніна ,40/2 - ТОВ “Градосфера”

Нежитлове приміщення м. Кременчук, пр. 50-річчя Жовтня, 35 - ТОВ “Готельний комплекс “Європейський”

Нежитлове приміщення м. Кременчук, вул. Леніна,7 - ТОВ "Градосфера"

Оренда автомобіля ВІ 1291 ВО - ТОВ "Псьол ЛТД"

Оренда автомобіля ВІ 1292 ВО - ТОВ "Псьол ЛТД"

Нежитлове приміщення м. Кременчук, вул. Г. Жадова, 4 - ТОВ “Градосфера”

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність банку, як і на всю банківську сферу України в цілому, істотний вплив мають політичні та фінансово-економічні фактори. Ступінь залежності банку від законодавчих або економічних обмежень середня.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Штрафи, пені, що сплачувались ПАТ “ПФБ” протягом 2013 року складають 48 108,03 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Станом на 01.01.2014 року ПАТ "ПФБ" достатньо капіталізований, робочого капіталу достатньо для поточних потреб.

Для фінансування діяльності ПАТ "ПФБ" планує:

 • активізувати роботи по залученню на депозитні та поточні рахунки від населення тимчасово вільних коштів, як в національній, так і в іноземній валютах;
 • збільшити кількість банківських операцій по відповідальному збереженню документів, грошових коштів і цінностей фізичних та юридичних осіб;
 • збільшити кількість утримувачів карток міжнародної платіжної системи VISA;
 • впроваджувати нові банківські технології;
 • нарощувати статутний капітал банку.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Станом на 2013 рік укладених банком, але ще не виконаних договорів не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Банк у 2014 році планує:

 • для забезпечення розвитку і фінансової надійності банку в інтересах акціонерів, клієнтів та вкладників збільшити статутний капітал банку;
 • збільшити залучення вкладів, що дасть можливість розширити кредитний портфель та отримати додатковий прибуток;
 • за рахунок оптимізації кредитного портфелю та збільшення робочих активів підвищити рентабельність діючих активів;
 • більш активно проводити валютні операції;
 • для збільшення доходів від комісійних операцій необхідно продовжувати роботу з такими інструментами як пластикові картки, комісійні операції з цінними паперами.
 • направляти свою діяльність на пошук та залучення нових клієнтів, покращення якості банківських продуктів: тарифів, процентних ставок, технологій та сучасного розрахункового обслуговування;
 • сформувати ефективну дійову систему внутрішнього аудиту банку, забезпечивши безумовне виконання рішень загальних зборів, ради та правління банку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

ПАТ "ПФБ" займається дослідженням ринків капіталу та фондових ринків з метою залучення та інвестування грошових коштів, пошуку нових контрагентів, розробки нових програм з корпоративного обслуговування клієнтів банку.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи

З метою повернення прострочених та пролонгованих позик Банком проводилася претензійно-позовна робота щодо позичальників.

Інша інформація

Банк створений і направляє свою діяльність на забезпечення комплексного, кредитного, розрахункового, касового, валютного обслуговування підприємств, установ і організацій споживчої кооперації та підприємств інших форм власності, підтримку розвитку фермерських господарств, підтримку розвитку торгівлі і насичення споживчого ринку товарами та послугами.

ПАТ "ПФБ" має банківську Ліцезію № 189 від 07.11.2011 року та письмовий дозвіл № 189-3 від 07.11.2011 року, видані Національним банком України, термін дії яких - безстроковий.

Торгівля акціями банку на біржах не здійснюється. Перебував в лістингу ПрАТ "УМВБ" з 23.03.2011 р. по 23.05.2011 р. ПАТ "ПФБ"проходив рейтинг у ТОВ "Українське кредитно-рейтингове агенство".