Інформація про випуски акцій

⇐ Повернутися

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

випуску

Номер

свідоцтва

про

реєстрацію

випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнарод­

ний

ідентифі­

каційний

номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна

номінальна

вартість

(грн)

Частка у статут­ному капіталі (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.07.2013

97/1/2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

UA4000078471

Акція проста бездокументарн а іменна

Бездокументарні

іменні

106,80

1060000

113208000,00

100

Опис: В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають. У лістингу перебував з 23.03.2011 по 23.05.2011 р. Акцій на пред'явника та привілейованих акцій, а також інших цінних паперів, окрім акцій, Банком не випускалось. Фінансові ресурси, залучені в результаті останніх емісій акцій спрямовані на розширення діяльності Банку, а саме на здійснення активних операцій, зокрема надання кредитів.