Інформація про загальні збори акціонерів

⇐ Повернутися

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

Дата проведення

26.11.2013

Кворум зборів, %

99,1156

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії ПАТ "ПФБ".

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПФБ".

3. Внесення змін до Статуту ПАТ "ПФБ". Затвердження Статуту ПАТ "ПФБ" у новій редакції.

4. Про застосування МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" при складанні річної фінансової звітності ПАТ "ПФБ" за 2013 рік відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

5. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "ПФБ".

Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери банку.

Скликання загальних зборів акціонерів ініціювала Спостережна рада банку.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії - Пилипенка Антона Костянтиновича, членів лічильної комісії: Горболиса Олександра Анатолійовича, Вязовської Ольги Олександрівни.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Голосування за пропозиціями з усіх питань порядку денного здійснювати відкрито.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

1. У зв’язку із необхідністю приведення Статуту ПАТ «ПФБ» у відповідність до змін, що сталися у законодавстві про депозитарну систему України, внести зміни до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердити Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. підписати Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних із погодженням змін до Статуту ПАТ «ПФБ»

Національним банком України та з державною реєстрацією змін до Статуту ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Застосувати вимоги МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» при складанні річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. За наслідками застосування вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» при складанні річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік, суму збільшення статутного капіталу банку у розмірі 10 979 тис. грн. залишити у нерозподіленому прибутку банку.

За результатами голосування з п’ятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Промислово

- фінансовий банк» шляхом його затвердження у новій редакції.

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

Дата проведення

23.04.2013

Кворум зборів, %

99,1156

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово –господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2012 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2013 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік.

8. Про наслідки складання фінансової звітності ПАТ «ПФБ» відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

9. Розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010 - 2012 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ». Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.

10. Збільшення статутного капіталу ПАТ „ПФБ” шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.

11. Випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.

12. Внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

13. Затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

14. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

15. Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

16. Затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

17. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Присутні на зборах висловили згоду розглянути питання порядку денного у запропонованій послідовності.

Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери банку.

Скликання загальних зборів акціонерів ініціювала Спостережна рада банку.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії - Федчун Юлії Вікторівни,

Членів лічильної комісії - Єфремової Тетяни Миколаївни, Пилипенка Антона Костянтиновича.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Голосування за пропозиціями з питань порядку денного здійснювати відкрито, за виключенням питання порядку денного «Збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку», голосування з якого провести з використанням бюлетеня для

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» за 2012 рік, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2012 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

2. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2013 році:

•збільшення статутного та регулятивного капіталу відповідно до законів України та

нормативних актів НБУ;

•кредитування суб’єктів господарської діяльності, фізичних осіб, інших банків;

•залучення додаткових грошових коштів від інших банків, суб’єктів господарської діяльності,

фізичних осіб;

•купівля ЦП, ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та інших похідних ЦП.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2012 рік, роботу Спостережної ради ПАТ

«ПФБ» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

За результатами голосування з п’ятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» по

річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «БДО» за результатами перевірки річної

фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «БДО» по

річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік.

2. Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми:

-вдосконалювати роботу у напрямку зменшення проблемних активів;

-активізувати роботу щодо продажу майна, що надійшло у власність ПАТ «ПФБ» як

заставодержателя;

-посилити контроль за позиціями ліквідності активів банку;

-продовжувати роботу по нарощенню регулятивного капіталу відповідно до вимог чинного

законодавства;

-здійснювати заходи з розширення клієнтської бази банку, створення нових банківських

продуктів.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1.Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ПФБ» за 2012 рік.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити прибуток за 2010 рік, скоригований (трансформований) внаслідок переходу ПАТ «ПФБ» на складання фінансової звітності банку відповідно до МСФЗ, у розмірі 3 678 990,34 грн. (три мільйони шістсот сімдесят вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто грн. 34 коп.).

2. Затвердити прибуток за 2011 рік, скоригований (трансформований) внаслідок переходу ПАТ «ПФБ» на складання фінансової звітності банку відповідно до МСФЗ, у розмірі 1 942 495,82 грн. (один мільйон дев’ятсот сорок дві тисячі чотириста дев’яносто п’ять грн. 82 коп.).

За результатами голосування з дев’ятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в сумі 3 137 871,12 грн. (три мільйони сто тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят одна грн. 12 коп.).

2. Направити частину прибутку у розмірі 156 893,56 грн. (сто п’ятдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто три грн. 56 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2012 році, на формування резервного фонду (капіталу) банку.

3. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності банку у 2012 році, в розмірі 2 955 304, 03 грн. (два мільйони дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч триста чотири грн. 03 коп.), нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2010 році у розмірі 2 414 500,33 грн. (два мільйони чотириста чотирнадцять тисяч п’ятсот грн. 33 коп.) та нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2011 році у розмірі 1 838 195,64 грн. (один мільйон вісімсот тридцять вісім тисяч сто дев’яносто п’ять грн. 64 коп.), всього – 7 208 000,00 грн. (сім мільйонів двісті вісім тисяч грн. 00 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».

4. Прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п’ять тисяч шістсот сімдесят три грн. 53 коп.), та прибуток ПАТ «ПФБ» за 2010 рік у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.), відображений у фінансовій звітності, складеної відповідно до МСФЗ, не розподіляти.

5. Дивіденди за підсумками 2012 року акціонерам не виплачувати.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» з 106 000 000, 00 грн. (сто шість мільйонів гривень 00 коп.) до 113 208 000,00 грн. (сто тринадцять мільйонів двісті вісім тисяч грн. 00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ» з 100,00 грн. (сто гривень 00 коп.) до 106,80 грн. (сто шість гривень 80 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»:

- частини прибутку, отриманого за підсумками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2010 році, у розмірі 2 414 500,33 грн. (два мільйони чотириста чотирнадцять тисяч п’ятсот гривень 33 коп.);

- частини прибутку, отриманого за підсумками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2011 році, у розмірі 1 838 195,64 грн. (один мільйон вісімсот тридцять вісім тисяч сто дев’яносто п’ять грн. 64 коп.);

- частини прибутку, отриманого за підсумками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2012 році у розмірі 2 955 304, 03 грн. (два мільйони дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч триста чотири грн. 03 коп.), всього - 7 208 000,00 грн. (сім мільйонів двісті вісім тисяч грн. 00 коп.).

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Здійснити випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості - 106,80 грн. (сто шість гривень 80 коп.) у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

2. Затвердити рішення про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості окремим додатком, що є невід’ємною частиною цього протоколу.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов’язаних з випуском акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ», необхідністю приведення Статуту ПАТ «ПФБ» у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердити Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. підписати Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з погодженням змін до Статуту Національним банком України та з державною реєстрацією змін до Статуту.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити Положення про кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради

Публічного акціонерного товариства «Промислово - фінансовий банк» та Положення про архів

Публічного акціонерного товариства «Промислово - фінансовий банк».

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Внести зміни до Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Промислово - фінансовий банк», Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Промислово - фінансовий банк» та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Промислово - фінансовий банк» шляхом їх затвердження у нових редакціях.

За результатами голосування з п’ятнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ, прийняті за період з 25 квітня 2012 року по 22 квітня 2013 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити витрати на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за період з 01.01.2012 року по 22.04.2013 року (включно) в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.

2. Затвердити кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на період з 23.04.2013 року по дату проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».