Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

⇐ Повернутися

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (%)

Кількість за видами акцій

прості

іменні

прості на пред'явника

привілейо­вані іменні

привілейо­вані на пред'явника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАТО"

32614991

Г енерала Жадова, б. 4, м. Кременчук, Автозаводський, Полтавська область, 39600

1031835

97,3429

1031835

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (%)

Кількість за видами акцій

прості

іменні

прості на пред'явника

привілейо­вані іменні

привілейо­вані на пред'явника

Усього:

1031835

97,3429

1031835

0

0

0