Основні відомості про емітента

⇐ Повернутися

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну

реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 359905

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 

29.12.1997

4. Територія (область)

Полтавська

 

5. Статутний капітал (грн)

 

113208000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що

належать державі

 

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

 

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

 

96

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

[2010]Інші види грошового посередництва

 

64.19

д/н

 

 

д/н

 

 

10. Органи управління підприємства:

 

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

 

 

1) найменування банку (філії, відділення

банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у національній валюті

Управління Національного банку України в Полтавській області

2) МФО банку

331047

 

3) поточний рахунок

32002102600

 

4) найменування банку (філії, відділення

банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

АТ УКРЕКСІМБАНК

 

5) МФО банку

322313

 

6) поточний рахунок

16000012134357