Зміст

⇐ Повернутися

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2013

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

1.  Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

2.  Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

-

3.  Інформація щодо посади корпоративного секретаря

-

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6.  Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7.  Інформація про посадових осіб емітента:

 

1)  інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

-

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9.  Інформація про загальні збори акціонерів

X

  1. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

1)  інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

-

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

4) інформація про похідні цінні папери

-

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

13. Опис бізнесу

X

14.  Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1)  інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

-

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4)  інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

-

  1. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

-

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

-

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

23. Основні відомості про ФОН

-

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

27. Правила ФОН

-

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

-

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

-

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини

об'єкта) житлового будівництва)

-

33. Примітки:

-Станом на 31 грудня 2013 року посадові особи ПАТ "ПФБ" не володіють акціями емітента, тому інформація у відповідній формі звіту емітента відсутня.

-Станом на 31 грудня 2013 року серед осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента відстуні фізичні особи, тому інформація у відповідній формі звіту емітента відсутня.

-У 2013 році емітентом ПАТ "ПФБ" не виплачувалися дивіденди, тому інформація у відповідній формі звіту емітента відсутня.

-Інформація про облігації емїтента не надається, оскільки емїтент не здїйснював випуск облїгацїй ( процентних, дисконтних, цільових ( безпроцентних).

-інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів.

-Протягом 2013 року ПАТ "ПФБ" не здійснював викуп власних акцій,тому інформація у відповідній формі звіту емітента відсутня.

-Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, оскільки емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.

-Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ «Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб» відсутній.

-Посада корпоративного секретаря у товаристві відсутня, тому розділ «Інформація щодо посади корпоративного секретаря» не заповнений.

-Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій), про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН), про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами ), про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) оскільки емітент не здійснював випуск даних ц.п. Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) відсутня оскільки така діяльність не здійснювалась.

-«Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)» відсутній. Не заповнені розділи «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції», «Інформація про собівартість реалізованої продукції» оскільки вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу, води.